Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

18- Ordenança reguladora la taxa per l’obertura de síquies, sondatges i cales en terrenys d’ús públic local, inclosos carreteres, camins i altres vies públiques locals, per a la instal·lació i reparació de canonades, conduccions i altres instal·lacions,

Ordenança reguladora de la taxa per l’obertura de síquies, sondatges i cales en terrenys d’ús públic local, inclosos carreteres, camins i altres vies públiques locals, per a la instal·lació i reparació de canonades, conduccions i altres instal·lacions, així com qualsevol remoció del paviment o voravies a la via pública.