16- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires,...

D’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/16-ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-sobre-locupacio-de-terrenys