16.1- Rectificació d'error material de l'Ordenança fiscal reguladora de l'OVP amb taules i cadires...


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/161-rectificacio-derror-material-de-lordenanca-fiscal-reguladora-de