14- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la utilització de les caneres


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/14-ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-sobre-la-utilitzacio-de-les