11- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/11-ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-pel-servei-de-recollida