12- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’atorgament de llicències urbanístiques


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/12-ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-sobre-latorgament-de