15- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voravies (gual) i les reserves de via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/15-ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-lentrada-de-vehicles-traves