13- Ordenança fiscal reguladora de la taxa serveis de competència local que especialment siguin motivats per la celebració d’espectacles públics, grans transports, pas de caravanes i qualsevol altra activitat que exigeixi la prestació dels dits serveis

Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de competència local que especialment siguin motivats per la celebració d’espectacles públics, grans transports, pas de caravanes i qualsevol altra activitat que exigeixi la prestació dels dits serveis especials


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/13-ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-serveis-de-competencia