Canvi de VEHICLE de la llicència de taxi I/O canvi en el núm. de PLACES

Documentació a aportar
· Sol·licitud
· Còpia fitxa tècnica i permís de circulació nou vehicle
· Original llicència municipal
· Liquidació 13,00 € (art. 6 epígraf 2n Ordenança 07)
· (Revisió Policia Local es farà una vegada entregat l’anterior)


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/taxi/canvi-de-vehicle-de-la-llicencia-de-taxi-io-canvi-en-el-num-de-places