Subvencions a les associacions de caire social

Proposta de Resolució definitiva.

Es fa pública la Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvencions, atorgant  als interessats un termini de deu dies hàbils, des de dia 20 d' octubre de 2016 fins a dia 3 de  novembre de 2016, ambdós inclosos,  perquè  presentin les al·legacions que considerin oportunes.

El termini per presentar les instàncies i la documentació prevista en la convocatoria serà de deu dies hàbils, des de dia 2 de setembre de 2016 fins a dia 13 de setembre de 2016, ambdós inclosos.


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/subvencions-les-associacions-de-caire-social