Aprovació de la modificació de l'article 18 de l'ordenança municipal d' animals domèstics de companyia

El termini d'informació pública acaba dia 24 de gener de 2018


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-de-la-modificacio-de-larticle-18-de-lordenanca