CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

President: Sr. Batle o la persona en qui delegui (Regidor Sr. Josep Marquet Cerdà)

 


Source URL: https://ajpollenca.net/consell-escolar-municipal