Urbanisme i Llicències

L’Ajuntament de Pollença posa a disposició dels ciutadans la informació següent sobre la normativa urbanística del municipi, la concessió d’autoritzacions d’obres i els projectes municipals.

 

On puc trobar la informació urbanística?

NORMATIVA DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA 

Trobareu tota la normativa relacionada amb el Pla Territorial Insular de Mallorca a l’enllaç següent:

https://pterritorial.conselldemallorca.cat/es/pla-territorial-insular-de-mallorca

NORMATIVA DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE POLLENÇA

A l’enllaç següent trobareu la normativa urbanística vigent i que és d’aplicació al terme municipal de Pollença:

https://ide.conselldemallorca.cat/visor/arxurb/

EL PLA ESPECIAL DEL CENTRE HISTÒRIC

Podeu consultar les fitxes aprovades corresponents als elements catalogats en els plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic. Conté els camps referents a la descripció de l'element i les possibles intervencions dins el marc de les normes dels plans de protecció.

EL PLA ESPECIAL DEL CENTRE HISTÒRIC

També està a la vostra disposició el visor següent del Consell de Mallorca sobre el patrimoni històric:

http://www.conselldemallorca.info/sit/phistoric/index_es.html

 

Altra informació relacionada:

CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA 

Podeu consultar els camins del terme municipal de Pollença que estan inventariats i conèixer els que poden ser d’interès per als excursionistes. També hi trobareu els plànols corresponents.

CATÀLEG DE CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA 

EL VISOR DE POLLENÇA

En el visor següent trobareu informació amb geolocalització sobre el municipi de Pollença:

Visor Pollença

Fotografies

A l’enllaç següent trobareu fotografies aèries del nostre municipi fetes l’any 1968:

FOTOGRAFIES ANY 68

Per aCCEDIR A altres fotografies podeu consultar el visor del Govern de les Illes Balears:

https://ideib.caib.es/visor/

 

I si vull més informació?

ATENCIÓ EN LÍNIA

Per conèixer l’estat de tramitació en què es troba un expedient urbanístic podeu cridar al telèfon 971 532 810 o podeu enviar un correu a l’adreça electrònica infourbanisme@ajpollenca.net

Per fer una consulta en relació amb una informació urbanística general, tant tècnica com jurídica, podeu enviar un correu a l’adreça electrònica infourbanisme@ajpollenca.net

CITA PRÈVIA AMB els TÈCNICS MUNICIPALS

Per a consultes tècniques o jurídiques específiques amb relació a un expedient urbanístic podeu sol·licitar una cita, presencial o telefònica, amb personal tècnic municipal a l’enllaç següent:

ajpollenca.sedelectronica.es/citaprevia.0

 

Com puc sol·licitar una autorització d’obra o qualsevol altre tràmit relacionat amb Urbanisme?

A l’enllaç següent podeu accedir a tots els tràmits relacionats amb l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pollença:

https://ajpollenca.sedelectronica.es/dossier.8

 

Quins projectes municipals es duen a terme?

A l’enllaç següent podeu accedir tant a projectes ja realitzats com als que s’estan executant des de l’Ajuntament de Pollença:

PROJECTES

 


Source URL: https://ajpollenca.net/urbanisme-i-llicencies