Aprovació inicial de modificació de crèdit 27-2019 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals

Publicació web 05 11 2019


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-modificacio-de-credit-27-2019-en-la