Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius

Publicació web 01 10 2019

Documents

Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-provisional-de-la-modificacio-de-lordenanca-fiscal-0