Aprovació inicial de modificació de crèdit 33/2019 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generalsº

Termini d'exposició de reclamacions: fins dia 9 de desembre de 2019


Source URL: https://ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-modificacio-de-credit-332019-en-la-0