Usos del sòl

La major part de la superfície del municipi està coberta per vegetació natural.

Masses boscoses, les zones de garriga i els matollars 67,81%

El sòl segellat, convertit en sòl urbà o urbanitzable 3,60%

El sòl amb ús agrícola 28,56%


Source URL: https://ajpollenca.net/usos-del-sol