Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Consulta pública prèvia nova ordenança reguladora preu públic instal·lacions esportives

21-Octubre-2021

EDICTE Mitjançant Resolució de Batlia núm. 2021 - 1070 de dia 19 d’octubre de 2021 s’ha resolt sotmetre al tràmit d’audiència i informació pública el text normatiu de la nova l’ordenança municipal reguladora del preu públic per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, simultàniament al tràmit de consulta pública prèvia, pel termini de vint dies, a comptar des del dia següent a la seva publicació en el portal web municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i l’article 26 i següents del capítol tercer del títol IV del reglament municipal de participació ciutadana (BOIB núm. 57 de 11/05/2017). Durant aquest termini es podran formular les al·legacions i les aportacions addicionals que es considerin convenients per part de persones i/o entitats afectades envers el text normatiu publicat al portal web municipal, amb caràcter previ al tràmit d’aprovació inicial per l’Ajuntament Ple. Així mateix es publica el text normatiu de la nova ordenança.  

Podeu trobar tota la documentació al Portal de Transparència de la Seu Electrònica o bé prement sobre el següent enllaç:

Consulta pública prèvia nova ordenança reguladora preu públic instal·lacions esportives