Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

LA FIRA 2021

02-Setembre-2021
Per sol·licitar lloc de venda al carrer

El període per presentar les sol·licituds és de dia 1 de setembre fins dia 2 de novembre.

Per poder demanar un lloc de venda al carrer durant la Fira de 2021, heu de seguir les següents instruccions:

 1. Emplenar tots els camps de la sol·licitud.
 2. Emplenar la declaració responsable.
 3. Adjuntar fotografia de la parada tal i com quedarà col·locada el dia de la Fira.
 4. Adjuntar fotografia del producte.
 5. Adjuntar fotocòpia del DNI o Targeta de residència.

En cas de persona física heu de presentar aquesta documentació al Registre General d’Entrades (l’horari del RGE és de dilluns a divendres de 8,30 a 14,00 hores), o bé per seu electrònica mitjançant la nostra pàgina web (www.ajpollenca.net).

En cas de persona jurídica heu de fer el tràmit obligatòriament per seu electrònica (www.ajpollenca.net)

A partir del dia 25 d’octubre fins el dia 5 de novembre, podeu venir a l’oficina de la Fira que s’habilitarà, per saber el lloc que us han assignat, presentar la documentació i pagar la liquidació. L’horari serà de dilluns a divendres de les 10,00 a les 13,00 h.

La documentació que haureu d’aportar el dia que vengueu a veure el lloc és:

 • Còpia de l’alta de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)
 • Còpia del certificat que acrediti estar al corrent de pagament de la Seguretat Social o els 2 últims butlletins de cotització en el règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Còpia del certificat que acrediti que estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AGÈNCIA TRIBUTÀRIA)
 • Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil, per un import mínim de 30.000€, degudament liquidada i en vigor.

Per sol·licitar lloc de venda al Claustre

El període per presentar les sol·licituds és de dia 1 de setembre fins dia 1 d’octubre.

Per poder demanar un lloc de venda al Claustre durant la Fira de 2021, heu de seguir les següents instruccions:

 1. Emplenar tots els camps de la sol·licitud.
 2. Emplenar la declaració responsable.
 3. Adjuntar fotografia del producte.
 4. Adjuntar fotocòpia del DNI o Targeta de residència.
 5. En cas que disposeu de carta de Mestre Artesà o Artesà, també l’heu d’aportar.

Si sou persona física heu de presentar aquesta documentació al Registre General d’Entrades (l’horari del RGE és de dilluns a divendres de 8,30 a 14,00 hores), o bé per seu electrònica mitjançant la nostra pàgina web (www.ajpollenca.net).

En cas de persona jurídica heu de fer el tràmit obligatòriament per seu electrònica (www.ajpollenca.net)

Una vegada feta la selecció sereu avisats personalment per telèfon. Si teniu qualque dubte o necessitau més informació, podeu cridar al telèfon 971.533111 o 663.876656 i parlar amb na Leni.