Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Ofertes d'ocupació pública

Es fan públiques les Bases i la convocatòria. El termini per presentar instàncies és de dia 22 de setembre a dia 1 d'octubre de 2023, ambdós inclosos. El formulari estarà a disposició a la seu electrònica.

S'ha publicat al tauler d'edictes l'anunci de la convocatòria del lloc de treball de director/a de Ràdio Pollença.

S'ha publicat al tauler d'edictes l'anunci de la convocatòria del lloc de treball de director/a de la Residència Social de Santo Domingo

El termini per presentar instàncies és de dia 24 de maig a 20 de juny, ambdós inclosos. El formulari està a disposició a la seu electrònica
Es fa públic el decret de constitució de la Borsa d'arquitectes.
Anunci BOIB proposta de nomenament d'oficials de policia i termini per presentar la documentació.
Es fa públic l'anunci del tribunal de resolució de reclamacions i proposta de relació definitiva dels aspirants que han superat el procediment selectiu, amb proposta a batlia
Es fa pública la convocatòria del tribunal per a estudi dels recursos interposats
Adjuntam el comunicat disposat a la pàgina web de l'EMAP en relació amb la informació relativa al tràmit d'al·legacions de les llistes provisionals, tant del procés d'estabilització del Consell Insular de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori com de les Entitats Locals que varen encomanar la gestió dels seus processos d'estabilització al Consell.

Aprovació llista provisional, designació tribunal i data concurs

Rectificació error material nomenament membres tribunalç