Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Bases específiques i convocatòria d'un borsí extraordinari per a nomenaments com a personal funcionari interí de la Policia Local

17-Novembre-2022

Aprovació llista provisional, designació tribunal i data concurs

Rectificació error material nomenament membres tribunalç

Es fa pública la relació provisional d'aspirants a la borsa de policies, en ordre de major a menor puntuació

Es fa pública la convocatòria del tribunal per a l'aprovació de la relació definitiva de la borsa de policies

Es fa pública la relació definitiva de la borsa de policies per a nomenaments interins.

Es fa pública la resolució de batlia de constitució de la Borsa per a nomenaments temporals de policia.