Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Procediment selectiu per cobrir 3 places d'auxiliars d'administració general, funcionaris de carrera

09-Desembre-2022

El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de febrer al 22 de març (ambdòs inclosos). Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no s'admetrà.

Es fan públiques les Bases Específiques que regiran el procediment selectiu per cobrir 3 places d'auxiliars d'administració general, funcionaris de carrera

El termini per presentació d'instància començarà més endavant amb la publicació de la convocatòria al BOE.

Es fa pública la resolució  d'admesos provisional, la designació del tribunal i les dates previstes d'inici del procediment selectiu; hi ha deu dies hàbils per presentar reclamacions, de dia 21 de novembre a dia 2 de desembre, ambdós inclosos

Publicació llistat definitiu admesos i modificació composició tribunal.

Es fan públiques les instruccions per a la realització dels exercicis, així com la sol·licitud de justificant d'assistència, que s'haurà d'entregar el dia de la prova, si és precisa.

Convocatòria tribunal per estudi d'al·legacions.

Es fa pública la relació definitiva d'aspirants que han superat el primer exercici, i la data i lloc de realització del segon exercici.

Es fa públic l'anunci de rectificació de l'anterior anunci, amb la relació definitiva dels aspirants que han superat el primer exercici, i el resultat de les impugnacions presentades

Es fa públic el resultat del segon exercici

Es fa públic l'enunciat del segon exercici de l'oposició  per cobrir 3 places d'auxiliar d'administració general

Es fa pública la convocatòria del tribunal per a la revisió del segon exercici

Es publica la convocatòria dels aspirants que han sol·licitat revisió del segon exercici davant el tribunal

Es fa públic als efectes corresponents anunci del tribunal d'anulació del segon exercici de les proves d'auxiliar

Es fa públic el solucionari del segon exercici

 

Es fa públic edicte d'obertura de tràmit d'audiència als aspirants que varen realitzar el segon exercici el passat dia 10 de març, en relació a dos recursos d'alçada interposats contra l'acord del tribunal de data 24 de març.

El termini és de 10 dies hàbils a partir del següent a la publicació: 

De dia 19 de maig a dia 1 de juny, ambdós inclosos

L'adreça de correu electrònica que figura a l'edicte no és correcta

L'adreça correcta és:

personal@ajpollenca.net