Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus

Sessions ordinàries 2on divendres de cada mes. Les sessions no són públiques.

Funcions

1. Els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o la presidenta de la corporació, poden constituir la junta de portaveus, que tindrà les funcions següents:

a) Accedir a les informacions que la presidència els proporcioni per tal de difondre-les entre els membres del seu grup.

b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seva participació en els debats corporatius.

c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.

2. La junta de portaveus té sempre caràcter deliberant i en les seves sessions no s'adoptaran acords ni resolucions amb força d'obligar davant terceres persones.