Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Factura electrònica-FACe

L'Ajuntament de Pollença acordà, mitjançant Resolució de Batlia de data 07 de novembre de 2014, l'adhesió al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat, denominat FACE, que proporciona les funcionalitats previstes per al citat punt respecte de les factures electròniques dels proveïdors.

A la plataforma FACE hi ha tota la informació necessària per tal que els proveïdors puguin trametre les seves factures electròniques i efectuar el seguiment de la seva tramitació. En el directori d'organismes adherits hi ha l'Ajuntament de Pollença i tots els seus organismes autònoms.

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, n’assenyala a la seva disposició final octava l'entrada en vigor.

a) L'article 4, sobre obligacions de presentació de la factura electrònica, entrarà en vigor el 15 de gener de 2015.

Els codis d'identificació de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms per a la tramitació de factures electròniques, són:

  OFICINA COMPTABLE ÒRGAN GESTOR UNITAT TRAMITADORA
Ajuntament de Pollença L01070429 Departament d'Intervenció L01070429 Ajuntament de Pollença L01070429 Departament d'Intervenció
       

 

A la factura s'ha d'indicar l'àrea/persona que va encarregar el servei, subministrament i/o obra i s'hi han d'adjuntar tots els albarans i documentació que siguin necessaris.

El fet que els subjectes enumerats a l'article 4 de la Llei 25/2013 no presentin electrònicament les corresponents factures determinarà que no es pugui considerar complerta l'obligació de presentació “en forma” de les esmentades factures i que, conseqüentment, no s'iniciï el còmput del termini de pagament ni el còmput de meritació d'interessos.

La factura s’ha de remetre a través del següent enllaç:

Català: https://face.gob.es/#/ca/

Castellà: https://face.gob.es/#/es/