Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Neteja viària

L’Ajuntament de Pollença pretén donar resposta a la necessitat de la neteja de la via pública amb un compromís amb una política ambiental que combini criteris d’eficiència econòmica, respecte al medi ambient, integració social, ús de tecnologies encaminades sobretot a la disminució de la contaminació acústica, i una integració de la prestació d'aquest servei al municipi, en quant a imatge i menor impacte en el seu desenvolupament.

El plantejament que es realitza pren com a objectiu bàsic i essencial obtenir una millora a la qualitat de vida dels ciutadans i visitants del municipi de Pollença. Per aquest motiu es volen implementar serveis que donin resposta a totes les demandes detectades en temps i forma a través d’uns serveis en els que la relació qualitat -preu estigui ben basculada.

A més, el seguiment del servei de neteja des de l’administració ha d’estar ben documentat i sistematitzat, de forma que qualsevol incidència o servei pugui ser perfectament traçada i documentada des del primer dia del servei fins al darrer.

Així, la traçabilitat i transparència en la gestió d’aquest servei, i la informació fàcil, actual i veraç envers la ciutadania sobre l’esforç de l’administració per al manteniment del municipi ha de ser tangible i consultable.

Convé destacar que aquest servei, implementat en la seva forma actual l’any 2012, suposa un canvi de concepte respecte a la contractació de serveis en l’administració pública, seguint les tendències que es marquen des dels principals fòrums del sector, en els que la constatació tecnològica del compliment dels serveis contractats, i la comprovació de la qualitat dels mateixos per entitats especialitzades.

La prestació dels serveis de neteja viària impliquen els següents de neteja viària del municipi de Pollença en règim de concessió administrativa, entenent dins els mateixos els següents:

 • Agranat i baldeig de la via pública (calçades, voravies, passeigs i places)
 • Neteja especial quan tinguin lloc actes culturals, festes, fires, actes esportius, etc.
 • Neteja del mercat i de futurs mercats o "mercadets" ocasionals i periòdics que puguin establir-se.
 • Neteja especial en les zones d'alta densitat d’ocupació.
 • Neteja del mobiliari urbà.
 • Neteja dels residus urbans de parterres, zones verdes i garangoles dels arbres.
 • Neteja puntual dels paviments tacats per restes de combustible, menjar, begudes, excrements d’animals, així com els abocaments de fems i restes d'obres i la neteja de pintades.
 • Neteja de pintades i cartells publicitaris de les façanes d’edificis públics.
 • Neteja dels elements decoratius com estàtues, monuments, etc. eliminant les pintades.
 • Neteja dels repeus en els contenidors de recollida selectiva, incloent la neteja de les zones inferiors dels contenidors, amb una freqüència mínima demostrable de dues vegades anuals.
 • Buidat i neteja interior i exterior de les papereres situades en les zones públiques (carrers, places, parcs i zones verdes).
 • Recollida d'excrements a la via pública.
 • Transport dels residus recollits fins estació de transferència o dependencies municipals segons escaigui.


Actuacions no incloses en aquest Servei.

 • No és objecte d’aquest plec els següents:
 • Recollida i quantificació de rebuig en el municipi de Pollença.
 • Recollida de residus voluminosos domiciliaris o abandonats en àrees d’aportació de residus
 • Recollida de residus domiciliaris de jardineria (restes de poda).
 • Neteja, desinfecció, reposició i manteniment dels contenidors.
 • Transport i descàrrega dels residus sòlids domiciliaris a la zona de transferència municipal.

Cada any es presentarà una memòria anual que es penjarà en el web municipal per tal de donar divulgació i fer arribar a la opinió pública les actuacions, canvis i valoracions del Servei Municipal de Neteja Viària. Aquesta memòria contindrà com a mínim el següent detall:

 • Desenvolupament del servei: organització, formació, mitjans humans, tècnics, materials i de control, millores en prestació i execució dels serveis.
 • Anàlisi ambiental i de qualitat del Servei.
 • Anàlisi de les queixes i altres incidències del servei i respostes donades
 • Resum mensuals de les facturacions anuals

Es disposa de les memòries 2013 i 2012

Seguiment del servei

S’ha definit en el servei l'Índex Mensual de Qualitat (IQM) i la seva aplicació a la facturació.

Aquest índex valora de forma objectiva la qualitat del desenvolupament del servei, i per altra banda la valoració de la població envers el mateix.

Amb periodicitat quatrimestral, es calcula l’evolució dels factors que integren l’IQM amb la finalitat d'aconseguir una millora continua basada tant en la percepció subjectiva de la població, com en diagnòstics tècnics objectius.

Es considera que s’hauran d’avaluar dos factors determinants de l’IQM de cada servei, als quals s’atorga el següent pes específic:

FACTOR A: L’evolució de l'opinió ciutadana de cada un dels serveis (40% del pes de la valoració)

Aquest factor es basa en la opinió de la ciutadania respecte de cada un dels serveis realitzats per l’empresa adjudicatària. Es duen a terme enquestes de forma contínua i estadísticament representativa en totes les dimensions (ubicació geogràfica, individus/dues enquestats, data i hora, etc), els serveis tècnics de seguiment analitzen l’opinió de la ciutadania (residents i visitants) i en determinen una variació quantitativa des dels 12 mesos anteriors.

FACTOR B: L’evolució de la qualitat tècnica en cada un dels serveis (60% del pes de la valoració)

S’estableixen mostrejos i punts de control amb quantitat i representativitat suficients, que són mostrejats aleatòriament fent el seguiment de la quantitat de residus anteriors i posteriors a la neteja. Mitjançant una metodologia definida per l’Ajuntament, es determina per diferents tipologies de serveis i residus quin és el seu nivell efectiu de neteja, i es compara amb el de la mitjana dels 12 mesos anteriors.