Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Residus

El Pla de Residus

La gestió dels residus, segons determina la Llei de Residus (22/2011), és una competència quasi exclusivament municipal, per la qual cosa és responsabilitat de l’Ajuntament definir el model més idoni per a la recollida, transport i tractament dels seus residus. L’atribució de competències al municipi en aquesta matèria es manifesta sobradament al pressupost municipal ja que més d’un 15% del total es dedica a la recollida, transport i tractament de residus (uns 3,5 milions d’euros).
Atenent a la responsabilitat que se li atribueix, l’Ajuntament de Pollença conjuntament amb l’empresa municipal de serveis EMSER 2002, han confeccionat el Pla de Residus de Pollença, un document consensuat amb la majoria d’actors socials i econòmics del municipi que ha de servir per millorar la política de gestió dels residus municipals fins a l’any 2020.

Objectius del Pla de Residus

  • Planificar la gestió del servei municipal de residus amb un objectiu temporal (any 2020) i una metodologia adequada.
  • Afavorir la reducció i reutilització de residus.
  • Millorar els sistemes de recollida de residus municipals i incrementar la recollida selectiva.
  • Facilitar el procés de comunicació i informació per fomentar la implicació i participació de la ciutadania i els sectors econòmics en la correcta gestió dels residus.
  • Reduir els costs del servei i aplicar amb major precisió el principi de qui contamina paga
  • Millorar la qualitat del servei i incrementar el grau de satisfacció de la ciutadania.
  • Complir amb la normativa sectorial
  • Generar llocs de feina a nivell local.

 

Metodologia

El Pla Municipal de Residus s’ha elaborat seguint una metodologia destinada a fomentar la participació del màxim nombre de persones i entitats del municipi tenint en compte les possibilitats tècniques i econòmiques de l’Ajuntament.
El punt de partida és l’estudi tècnic o prediagnosi que detalla la situació de la gestió dels residus al municipi. El document es va presentar a la ciutadania en una reunió on es varen recollir els punts forts i febles de l’esmentada gestió. Amb aquesta informació i les aportacions dels tècnics participants es va elaborar el document definitiu de Diagnosi.
Una vegada establert i consensuat el punt de partida es va iniciar un seguit de reunions amb els residents de cada nucli de població i amb els diferents sectors econòmics per tal de recollir les propostes de millora o accions i definir el Pla de Residus.

 

Actuacions en procés

L'Ajuntament de Pollença i l'Empresa Municipal de Serveis (EMSER) han estat treballant els darrers anys per millorar el servei de recollida de residus, per la qual cosa, entre d'altres, ha actualitzat la seva flota de vehicles i de contenidors, ha aprofundit en la neteja del seu entorn i ha reduït el nombre d'incidències.

Des del proppassat dia 2 de gener, al nucli urbà de Pollença la recollida de residus ha sofert alguns canvis en quant als dies i horaris de recollida. Es mantenen totes les freqüències existents (tres dies de rebuig, i una de cada fracció selectiva, paper, vidre i envasos), però s’han canviat els dies de recollida.

Per altra banda, s’han eliminat recentment 12 contenidors de la via pública ampliant-se la recollida porta a porta a 180 habitatges més, arribant a més del 85% del nucli urbà de Pollença.

L’objectiu d’aquesta reorganització és la unificació progressiva de les zones de recollida, per tal de preparar el servei per a donar compliment al que disposa el Pla de Residus del municipi, aprovat per unanimitat al Ple de l'Ajuntament, que és recollir porta a porta el 100% del nucli de Pollença incloent la nova fracció de matèria orgànica.

Per tal de dur a terme aquesta mesura, l’empresa municipal EMSER, responsable dels serveis de recollida, ha duit a terme una reestructuració dels seus efectius, sense que aquesta mesura hagi suposat un sobrecost al servei.

Aquesta modificació del sistema de gestió de residus que està previst en l’acció 4.03 del Pla de Residus aprovat per unanimitat pel Ple Municipal.

És una de les mesures del Pla de Residus 2016-2020 que afecten directament als ciutadans. 

L'aplicació del Pla Municipal de Residus té per objectiu aconseguir augmentar significativament la recollida selectiva actual del voltant el 15% en que estava estancat en els darrers anys fins a més del 50% que es posa l'Ajuntament com a objectiu mínim a assolir. També es pretén beneficiar econòmicament en les seves taxes els usuaris que facin separació de residus amb bonificacions a partir de l'any 2018. Objectius ambiciosos però imprescindibles per fer el nostre municipi un referent en sostenibilitat i compromís ciutadà amb el medi ambient.