Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Bibliografia de pollença

Bibliografia no exhaustiva sobre Pollença

ALBERTÍ, F. (2001): "Bibliografia de Pollença - II", a Anuari de l'Ajuntament de Pollença, núm. 8, pp. 11-311.

ALBERTÍ, F. i CERDÀ, C. (1994): "Bibliografia de Pollença - I", a Anuari de l'Ajuntament de Pollença, núm. 4, pp. 11-173.

ALBIS BERNAT, J. J. (2001): Pollença, la fàbrica i el seu entorn, Pollença, Ajuntament de Pollença.

AMORÓS, L. R. (1951): "Una nueva 'tabula patronatus' de Bocchoris", a BSAL, núm. 30, pp. 632-637.

ARGEMÍ RELAT, M. (1999): "A les voreres dels torrents", a Anuari de l'Ajuntament de Pollença, núm. 6, pp. 8-131.

BATLLORI, M. (1947): El padre Vives, Palma de Mallorca, Impr. Guasp y Morey.

BIBILONI, J. (1906): "Indumentaria Pollensina. Últims del sigle XVIII y principis del XIX", a Mitjorn, núm. 1, pp. 249-253.

BONNÍN AGUILÓ, F. (1962): Mateo Rotger y Caplloch. Juan Guiraud y Rotger. Lorenzo Cerdà y Bisbal. Ilustres Hijos de Pollensa, Palma de Mallorca, Imprenta Alfa.

BONNÍN AGUILÓ, F. (1970): Guillermo Cifre de Colonya (1948-1908) Ensayo Biográfico, Palma de Mallorca, Imprenta Alfa.

BORDOY BORDOY, M. J. (2003): "El Monestir del Puig de Pollença. La seva Història (1348-1564)", a Anuari de l'Ajuntament de Pollença, núm. 10, pp. 3-130.

BORRAS, M. (1889): Els emigrans de Pollensa y Manacó (...) relació d'es motius que tenen els habitants d'aquests pobles per anar a viura a sa República Argentina, Palma de Mallorca, Imprenta Viuda e Hijas Gelabert.

BOTA TOTXO, M. (1953): El pintor Lorenzo Cerdá Bisbal. Discurso Biográfico leído en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Pollensa, en el acto de ser nombrado el galardonado pintor hijo ilustre de esta villa, Inca, Imprenta Vich.

BOTA TOTXO, M. (1990): "125 anys de música a Pollença 1865-1990", a Anuari, núm. 0.

BUSQUETS MULET, J. (1947-52): "Lápida sepulcral musulmana hallada en Pollensa", a Bolletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 30, pp. 443-445.

CÀNAVES CAMPOMAR, M. (2007): "El certamen d'un poble allunyat de la indiferencia (II)", a Punt Informatiu Pollença, núm. 281.

CÀNAVES CAMPOMAR, M. (2007): "El certamen d'un poble allunyat de la indiferencia (II)", a Punt Informatiu Pollença, núm. 281.

CÀNAVES CIFRE, P. J. i GARCIA SALVADOR, P. Coord. (2006): Artesania a les presons feixistes. Dibuixos, artesania, documents, fotografies...fets pels presoners pollencins a les presons Feixistes (1936...), Palma de Mallorcam El Moixet Demagog-Plaguetes del Raval.

CASTELLANOS, J. (1986): "L’Escola Mallorquina", a RIQUER, M. D., COMAS, A. i MOLAS, J., Història de la Literatura Catalana, Barcelona, Ariel. 8, pp. 332-336.

CERDÀ JUAN, D. (2002): Bocchoris. El món clàssic a la badia de Pollença, Palma de Mallorca, Consell de Mallorca. Departament de Cultura.

CERDÀ MARTÍN, M. (1999): L'Escoltisme a Mallorca (1907-1995), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

CERDÀ MARTÍN, M. (2006): Monti-sion, 100 anys educant Pollença (1905-2005), Pollença, Gall Editor.

CERDÀ MARTÍN, M. (2007): El Davallament en tres actes, Pollença, Sa Nostra.

CERDÀ VIVES, A., MARCH BISBAL, J i SALAS VIVES, P. (1987): La Patrona en Temps dels nostres avis 1900-1936, Pollença, Ajuntament de Pollença - Colonya. Caixa d'Estalvis.

CIFRE CAMPINS, A. (2007): Hotel Juma. 100è aniversari/100th Anniversary, Pollença, Hotel Juma.

CIFRE CIFRE, M. (1999): Joan Mas. La història i el mite, Pollença, Gall Editor.

CIFRE CIFRE, M., CRESPÍ RAMIS, F. i SALAS VIVES, P. (1999): Pollença, Palma de Mallorca, Hora Nova SA.

CIFRE CIFRE, M. i SALAS VIVES, P. (1999): "Les aigües públiques a Pollença", a ROSSELLÓ BORDOY, G., Actes del Vè Congrés el nostre patrimoni cultural: el patrimoni menor, Palma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul.liana, pp. 111-130.

CIFRE CIFRE, R. (1991): Dos-cents anys de vida parroquial a Pollença 1790-1990, Pollença, Punt Gràfic.

CIFRE FORTEZA, B. (2005): Costa i Llobera i el món clàssic, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner.

COLL, P. J. (2007): L'Adelante, un periòdic d'esquerres i anticaciquil, Palma de Mallorca, Edicions el moixet demagog.

COLOM, A. J. i JANER MANILA, G. (1977): "Guillem Cifre de Colonya i ‘La Institución libre de Enseñanza’", a Lluc, núm. Desembre.

CORTÈS BELTRÁN, Ll. (1995): La nissaga d'un xueta, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner.

COSTA I LOBERA, M. (1975): Epistolari de Miquel Costa i Llobera amb Ramon Picó i Campamar, Palma de Mallorca, Gràfiques Miramar.

DD AA (2006): 25 Artistes a Pollença. 1900-1950, Pollença, Rotary Club Pollença.

DD AA (2006): “Miquel Capllonch Rotger, a l’Anuari de l’Ajuntament de Pollença, núm. 11, Ajuntament de Pollença.

DD AA (2007): “Guillem Vives Rotger, a l’Anuari de l’Ajuntament de Pollença, núm. 12 Ajuntament de Pollença.

DD AA (2009); Margalida Comas Camps (1892-1972). Científica i pedagoga, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia.

DD AA (2008-9): “Els protagonistes de l’obra de Colonya. Col·laboradors i continuaddors del llegat de Guillem Cifre”, a l’Anuari de l’Ajuntament de Pollença, núm. 13, Ajuntament de Pollença.

DD AA (1998): El Puig de Pollença: espiritualitat, història, art, Pollença, El Gall.

DD AA (1999): V Simpòsium i Jornades Internacionals de l'Orgue Històric de les Balears-V Trobada de Documentalistes Musicals (Pollença, 1998), Búger, Fundació ACA.

DOMINGO PONS, A. i SALAS VIVES, P. (2009): "Partir cap al Regne de València. L'emigració de pollencins durant el segle XVII", a MOLINES RIPOLL, J. i MONJO MASCARÓ, J.-L., I Jornades de repoblació mallorquina al sud valencià, segle XVII, Tàrbena, Ajuntament de Tàrbena, pp. 67-82.

DOMINGO PONS, A. i SALAS VIVES, P. (2013): Els homes infames. Parcialitats i guerra privada a la Mallorca del sis-cents, Pollença, Gall Editor.

ENCINAS SÁNCHEZ, J. A. (1994): 501 grutas del término de Pollensa (Mallorca), Pollença, Punt Gràfic.

FARRÉS, P. (2004): "Un jove romàntic. Ramon Picó i Campamar", a Anuari Verdaguer (Universitat de Barcelona), núm. 12, pp. 11-80.

FERRER FLÓREZ, M. (2005): "Historia del Colegio de nuestro San Ignacio de Loyola fundado en la villa de Pollença del reyno de Mallorca a 19 de junio de 1688", a BSAL, núm. 60.

GARCIA DE LA TORRE, J. (2007): L'orde del Temple a Mallorca 1230-1312. Establiment, desenvolupament i extinció, Palma de Mallorca, Institut d'Estudis Templaris de Mallorca.

GARAU, I. i RIERA, J. J. (1997): Inventari de l'Arxiu Municipal de Pollença, Palma de Mallorca, Consell Insular de Mallorca - Ajuntament de Pollença.

GONZÁLEZ GOZALO, E. (1986): Les olles de volta del convent de Sant Domingo de Pollença, Museu Municipal de Pollença, Convent de Sant Domingo, Pollença, Ajuntament de Pollença.

GUASP I GELABERT, B. (1952): "Notas: un códice y un retablo del s. XIV Pollensa y Algaida", a BSAL, núm. 39, pp. 659-662.

GUTIÉRREZ VIÑUALES, R. (2003): "Roberto Montenegro y los artistas americanos en Mallorca (1914-1919)", a Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, núm. XXV-82, pp. 93-121.

HERRERA ALONSO, E. (1987): Entre el añil y el cobalto. Los hidroaviones en la Guerra de España, Madrid, Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica.

HERRERA ALONSO, E. (1995): Una bahía con alas. La base de hidros de Pollensa, Madrid, Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica.

JOFRE CABELLO, A. (1997): Así emigraron los baleares a la Argentina, Palma de Mallorca, Conselleria de Presidència. Govern Balear.

JOFRE CABELLO, A. (2001): Historias de aquí y de allá, de Argentina y de Baleares, La Plata-Buenos Aires, Ediciones Al Margen.

JOY TORRENS, C., LLOBERA LLOMPART, F. i PALOU FERNÁNDEZ, F. (1990): Club Pollença. Una aproximació a la seva història 1910-1975, Pollença, Club Pollença.

LLADÓ FERRAGUT, J. (1944): Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de Pollensa y de las Curias de los Templarios y Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, Palma de Mallorca, Impr. S.S. Corazones.

LLADÓ POL, F. (2004): Artistas argentinos en Mallorca a través de la prensa, Palma de Mallorca, Fundació Càtedra Iberomericana.

LLADÓ POL, F. (2004): L'hotel Formentor d'Adán Diehl. Arquitectura, cultura i paisatge a l'entorn llatinoamericà dels anys trenta a Mallorca, Palma de Mallorca, Arca.

LLOMPART MORAGUES, G. (1959): "A un claper de gegants" de Costa y Llobera y su encuadre histórico arqueológico", a Regnum Dei, núm. 15, pp. 3-14.

LLOMPART MORAGUES, G. (1966-67): "Fiestas populares y bandas de juglares en el medioveo mallorquín", a Bolletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 32, pp. 804-807.

LLOMPART MORAGUES, G. (1984): Les quatre dances seculars de la vila de Pollença. Pregó de la Patrona de 1984, Pollença, Ajuntament de Pollença.

LLOMPART MORAGUES, G. i JUAN, J. (1963): "Las vírgenes sagrario de Mallorca", a Bolletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 32.

LLUÍS SALVADOR D'AUSTRIA, A. (2002): Les Balears descrites per la paraula i la imatge, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears - Grup Serra - "Sa Nostra".

LLULL, P. (1979): 50 años del Hotel Formentor (1929-1979), Palma de Mallorca, Imprenta Mossèn Alcover.

MARCH BISBAL, J., CERDÀ VIVES, A. i SALAS, P. (2006): La Guerra Civil a Pollença. La Revolta contra la rebel·lió, Palma de Mallorca, Documenta Balear.

MARCH CERDÀ, M. X. (1987): Dionís Bennàssar. l'home: retrat d'impressions, Pollença, Caixa d'Estalvis de Pollença "Colonya".

MARCH VIGUERET, A. (2004): "Anàlisi i propostes de millora en la gestió de les platges artificials del Port de Pollença", a Anuari, núm. 9, pp. 1-133.

MARIN GELABERT, M. A., Ed. (2001). III Simpòsium d'història social de la religió. Mn. Costa i Llobera i el seu temps. Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears - Postulació de la Causa - Fundació Rotger-Villalonga.

MARQUÈS LUIS, A. i SALAS VIVES, P. (2003): Les possessions de Pollença, Pollença, Gall Editor.

MAS FORNERS, A. i MONJO MASCARÓ, J.-L. (2002): Per poblar lo regne de Valèntia. L'emigració mallorquina al País Valencià en el segle XVII, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears. Conselleria de Presidència.

MAS VIVES, J. i SALAS VIVES, P. (2003): "Moros i cristians", a MAS VIVES, J., Diccionari del Teatre a les Illes Balears, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 464-466.

MAYOL LLOMPART, A. (2008): La festa a l'època medieval (Pollença 1350-1450), Pollença, Gall Editor.

MERINO, F. (2001): Festival de Pollença. 1962-2001, Palma de Mallorca, Edicions de Turisme Cultural.

MIRALLES, F. i SANJUÁN, C. (2003): Anglada-Camarasa y Argentina, Sabadell, Ausa.

MONTENEGRO, R. (2001): Planos en el Tiempo. Memorias de Roberto Montenegro, México, Artes de México.

MORAGUES Y DE MANZANOS, F. (2006): Fotografies de Pollença dels anys vint, Pollença, Gall Editor.

MOREY TOUS, A. i JOVER AVELLÀ, G., Eds. (2012). Les possessions mallorquines: passat i present. Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears - Documenta Balear.

MUNTANER CERDÀ, J. (1988): No eren blaves ni verdes les muntanyes. Petita història, Pollença, Josep Muntaner Cerdà. Impremta Politècnica.

MUNTANER CERDÀ, J. (1996): Productes del camp de Pollença i el seu comerç, dins la dècada 1950-60, Palma de Mallorca, Impremta Politècnica.

MUÑOZ, T. (2008): "Els premis internacionals de literatura Formentor", Converses literàries a Formentor 2008, Palma de Mallorca, Govern de les Illes Balears - Hotel Formentor, pp. 13-19.

PUJOL BERTRAN, A. (1992): "Aspectes sanitaris de Pollença. Segle XVII", a Anuari, núm. 2, pp. 1-200.

PUJOL BERTRAN, A. (1996): 75 Aniversari de la Fundació de la Casa de Pollença de la Congregació de Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria 1921-1996, Pollença, Congregación de Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.

RABASSA ENSENYAT, R. (1994): El Puig de Pollença, Pollença, Parroquia.

RABASSA ENSENYAT, R. (1996): Història de Pollença, síntesi, Pollença, Punt Gràfic.

RABASSA ENSENYAT, R. (1998): Fills il·lustres de Pollença, Pollença, Gall Editor.

RABASSA ENSENYAT, R. (2001): "L'ecònom Don Joan Cifre", a MARIN GELABERT, M. A., III Simpòsium d'història social de la religió. Mn. Costa i Llobera i el seu temps, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears - Ajuntament de Pollença - Fundació Rotger-Villalonga, pp. 305-328.

Rabassa Ensenyat, Ramon

RAMIS D'AYREFLOR, J. (1919): "Distintos documentos referentes al P. Hugo de Berard S. J. Fundador del colegio de Sant Ignacio de Pollensa", a Bolletí de la Societat Arqueológica Lul·liana, núm. 17, pp. 334-336.

RIPOLL TORRES, M. (1997): De Pollença la més gran, Pollença, Ajuntament de Pollença.

RODRÍGUEZ CARREÑO, À. M. (2000): "El Territori de Pollença sota l'orde del temple (1298-1304)", a Anuari de l'Ajuntament de Pollença, núm. 7, pp. 1-295.

Rosselló Bordoy, G.

ROSSELLÓ BORDOY, G. (1995): Cala de Sant Vicenç. Una necrópolis de cuevas artificiales de tipo mediterráneo en Mallorca, Palma de Mallorca, Museo de Mallorca.

ROSSELLÓ LLITERES, J. (1985): El pergamins de l'arxiu parroquial de Pollença, Palma de Mallorca, Consell Insular de Mallorca.

ROSSELLÓ VAQUER, R. (1995): Aportació a la Història de Pollença. El segle XIII.

ROSSELLÓ VAQUER, R. i SALAS VIVES, P. (2001): El Barroc a Pollença. Noticiari de la Història de Pollença, Pollença, Gall Editor.

ROTGER CÀNAVES, M. (2006): De les casetes de figueral a les cases vacacionals. Pregó de les festes de la Patrona de Pollença 2005, Pollença, Ajuntament de Pollença.

ROTGER CAPLLONCH, M. (1995): Historia de Pollensa, Pollença, Punt Gràfic.

SÀEZ ISERN, F. (2001): "Miquel Costa i Llobera. Un home del seu temps", a MARIN GELABERT, M. A., III Simpòsium d'història social de la religió. Mn. Costa i Llobera i el seu temps, Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears - Postulació de la Causa - Fundació Rotger-Villalonga, pp. 39-80.

SALAS VIVES, P. (1999): Guillem Cifre de Colonya. Un sant que no anava a missa, Pollença, Gall Editor.

SALAS VIVES, P. (2000): "Les fonts de riquesa de l'Orde de Malta a Pollença durant el segle XVI", L'Orde de Malta, el Regne de Mallorca i la Mediterrània, Palma de Mallorca, Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics - Govern de les Illes Balears, pp. 327-352.

SALAS VIVES, P. (2004): L'Hotel Illa d'Or, Pollença, Hotel Illa d'Or.

SALAS VIVES, P. (2010): "La invenció del pont Romà de Pollença", a BASSA MARTÍN, R. i LATORRE SÁNCHEZ, F., XII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (Pollença, 2009), Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears - Govern de les Illes Balears, pp. 15-26.

SALAS VIVES, P. (2011): Història de Pollença. Segle XX, Pollença, Ajuntament de Pollença - Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears.

SALAS VIVES, P. i TORRES VELASCO, J. M. (2010): "Llocs, termes i valls de Pollença a l'època medieval i moderna", a BASSA MARTÍN, R. i LATORRE SÁNCHEZ, F., XII Jornada d'Antroponímia i Toponímia (Pollença, 2009), Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears - Govern de les Illes Balears, pp. 77-94.

SALAS VIVES, P. i TORRES VELASCO, J. M. (2011): Historia del Reial Club Nàutic Port de Pollença, Port de Pollença, Reial Club Nàutic Port de Pollença.

SALAS VIVES, P. i TORRES VELASCO, J. M. (2012): Història de la Confraria de Pescadors del Port de Pollença. Cent anys de vida marinera. Pollença, El Gall editor.

SAMPOL, G. de L. S. T. (2001): "Mn Costa, Mn. Alcover, Mn. Riber: tres sermons sobre el Rei en Jaume", a MARIN GELABERT, M. A., III Simpòsium d'història social de la religió. Mn. Costa i Llobera i el seu temps, Palma de Mallorca, Postulació de la causa - Fundació Rotger Villalonga - Universidad de las Illes Balears, pp. 167-182.

SANJUÁN, C. (1997): Atilio Boveri (1885-1949), Pollença, Ajuntament de Pollença.

SANJUÁN, C. (1999): "Atilio Boveri: reclòs en la solitud del mag", a MIRALLES, F. i SANJUÁN, C., Altilio Boveri. 1885-1949, Pollença, Ajuntament de Pollença, pp. 9-36.

SANJUÁN, C. (2003): "Anglada-Camarasa y sus discípulos argentinos", a MIRALLES, F. i SANJUÁN, C., Anglada-Camarasa y Argentina, Sabadell, Ausa, pp. 81-186.

SEGUÍ BENNÀSSAR, A. (1973): Supervivència de Miquel Costa i Llobera (Dades per a la història). Commemoració del Cinquantenari de la mort del Poeta (1922-1972), Pollença, Ajuntament de Pollença - Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears.

SERRA DE GAYETA i d’ASPRER, F. (1981): Aportació a la història de Pollença, Palma de Mallorca, Edicions Cort.

SERRA DE GAYETA i d’ASPRER, F. (2005): Nova aportació a la Història de Pollença, Pollença, Gall Editor.

SERRA, P. J. (1885): "Breve notícia de la invasión de los turcos en Pollensa en el año 1550", a BSAL, núm. Tomo IV, pp. 127-130.

SOHN NANZ, M. M. (2005): "Hermann Sohn a Mallorca", a SOHN NANZ, M. M., Des de Stuttgart. 4 Pintors alemanys a Pollença 1929-2005, Pollença, Fundació Dionís Bennàssar, pp. 8-10.

TOMÀS, M. (1983): "Introducció", a PICÓ CAMPAMAR, R., Obra Poètica, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 5-19.

TORRENS RIPOLL, P. (1982): El despertar del turisme a Pollença, Pollença, Ajuntament de Pollença.

TORRES GOST, B. (1936): Mn. Costa i Llobera. Assaig biogràfic, Palma de Mallorca, Biblioteca 'les Illes d'Or'.

TORRES GOST, B. (1971): Miguel Costa y Llobera; 1854-1922, Barcelona, Balmes.

TORRES GOST, B. (1975): Epistolari de Miquel Costa i Llobera amb Ramon Picó i Campamar, Palma de Mallorca, Edicions Biblioteca Bartomeu March.

VIVES MADRIGAL, M. (1979): Fites històriques d'instrucció pública a Pollença. Desitjos. Pregó de festes patronals, Pollença, Ajuntament de Pollença.

VIVES MADRIGAL, M. (1981): "L'institucionisme a Mallorca", a Estudis Baleàrics, núm. 1/2.

ZAFORTEZA MUSOLES, D. (1945): Del Puig de Pollensa al Puig de Sitjar, Palma de Mallorca, Impr. Alcover.

 

Dr. Pere Salas Vives

Arxiver de l’Ajuntament de Pollença