Proves selectives per cobrir 3 places d'auxiliar d'administració general, funcionària de carrera

Dia 10 d'abril de 2024.  Es publica l'anunci de la resolució dels recursos d'alçada interposats, i nova designació de tribunal.

Dia 10 de maig de 2024. Es fa públic la convocatòria per a la constitució del nou tribunal qualificador.

Dia 5 de juliol de 2024. Es fa pública la resolució de rectificació d'error de la resolució d'estimació parcial dels recursos d'alçada.