Ordenances

Publicat el

01- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

02- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

03- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques

04- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres

05- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

06- Ordenança reguladora de la taxa per documents que expedeixin o de què entenguin les administracions o autoritats locals a instància de part

07- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

08- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències d’obertura d'establiments

09- Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local

10- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram

11- Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus

12- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’atorgament de llicències urbanístiques

13- Ordenança fiscal reguladora de la taxa serveis de competència local que especialment siguin motivats per la celebració d’espectacles públics, grans transports, pas de caravanes i qualsevol altra activitat que exigeixi la prestació dels dits serveis

14- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la utilització de les caneres

15- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voravies (gual) i les reserves de via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus

16- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires,...

16.1- Rectificació d'error material de l'Ordenança fiscal reguladora de l'OVP amb taules i cadires...

17- Ordenança fiscal reguladora taxa per a la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d'ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i filmacions cinematogràfiques

17.b Ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de pollença

18- Ordenança reguladora la taxa per l’obertura de síquies, sondatges i cales en terrenys d’ús públic local, inclosos carreteres, camins i altres vies públiques locals, per a la instal·lació i reparació de canonades, conduccions i altres instal·lacions

19- Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, escombraries, tanques, puntals, pollins, bastides i altres instal·lacions anàlogues

20- Ordenança reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscs a la via pública

21- Ordenança fiscal reguladora taxa sobre línies, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o qualsevol altre fluid, inclosos els pals per a línies, cables, aïlladors, caixes d’amarratge, de distribució o de registre

22- Ordenança fiscal de la taxa per prestació de serveis a les platges

23- Ordenança fiscal reguladora del preu públic per auxilis o serveis especials prestats per la grua i custòdia dels vehicles o altres objectes pesats o voluminosos retirats per aquesta de la via pública

24- Ordenança Escola Viva

24.1- Rectificació error material de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'Asistència al Projecte Socio-Educatiu "Escola Viva" al Port de Pollença

26- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies del municipi dins les zones que a tal efecte es determinin i amb les limitacions que puguin establir-se (ORA)

27- Ordenança municipal de publicitat dinàmica

28- Ordenança reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d'aigua a través de xarxa domiciliària

29- Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

30- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils

31- Ordenança reguladora del preu públic pel servei d’insercions publicitàries a l’emissora radiofònica municipal

32- Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i realització d'activitats de l'Escola Municipal de Música de Pollença

33- Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de l’Escola Municipal d’Educació Infantil de Pollença

34- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis assistencials del Patronat Social de Sant Domingo de Pollença

35- Ordenança fiscal reguladora de preus públics taller de teatre

36- Ordenança reguladora preu públic Festival de Pollença

37- Ordenança reguladora dels preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença

38- Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament (que possibilita el fraccionament)

39- Ordenança reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogàfic Bestard-Cerdà

40 - Ordenança reguladora ús de la via pública