Portal de transparència

Enllaç al Portal de la Seu Electrònica

L'Ajuntament publica la documentació oficial al Portal de Transparencia a través del nostre sistema de Gestió Documental.

En qualsevol cas, ens reservam el dret de pujar en aquesta pàgina el contingut més rellevant del Portal.

 

Declaracions dels representants locals de l'Ajuntament de Pollença

D'acord amb el CONVENI ENTRE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA PER TAL D’ESTABLIR L’ÚS DEL REGISTRE DE BENS PATRIMONIALS DE L’OAIB PER PART DE L’AJUNTAMENT les declaracions de bens patrimonials, bens, activitats i altres estan publicades a l'Oficina Anti-Corrupció (OAIB), de la qual vos en facilitem un enllaç: https://oficinaelectronica.oaib.es/declaraciones/transparencia/?&a=39

Malgrat tot, trobareu tota la documentació dels actuals representants locals al final d'aquesta publicació.

 

Llei de transparència

La Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques.

La llei també crea un portal de transparència, un registre de grups d'interès i la comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública; regula el silenci administratiu positiu i l'exercici del dret d'accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador, que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros i la destitució d'alts càrrecs per infraccions molt greus. Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix.

La iniciativa és aplicable a la Govern de les Illes Balears, l'administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d'interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.

L'Ajuntament de Pollença vol  avançar per adaptar-se a la nova Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, sense oblidar igualment totes les obligacions de transparència que la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears estableix, informació que s'anirà classificant segons l'apartat corresponent del Portal.

Per a tal cosa, l'Ajuntament de Pollença està compromès amb aquests objectius i pretén que el canal preferent d'accés de la ciutadania a la informació sigui a través d'aquest Portal de Transparència.