14 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Transport escolar

Es fa pública la certificació de l'acord de Junta de Govern Local per a la concessió de subvencions per a beques de transport escolar per a l'alumnat de Batxillerat I Formació Professional.

Subvencions per a la rehabilitació i restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques i millora de l'eficiència energética dels edificis per als anys 2016-2017

En el vigent pressupost de despeses no existeix crèdit suficient per al finançament de les actuacions descrites atès que s’ha esgotat la partida pressupostària prevista.

Les sol·licituds per a aquestes ajudes econòmiques podran ser presentades durant l'any 2016 i fins al 30 de setembre de l'any 2017.

Subvencions a les associacions de caire social

Proposta de Resolució definitiva.

Es fa pública la Proposta de resolució provisional per a la concessió de subvencions, atorgant  als interessats un termini de deu dies hàbils, des de dia 20 d' octubre de 2016 fins a dia 3 de  novembre de 2016, ambdós inclosos,  perquè  presentin les al·legacions que considerin oportunes.

El termini per presentar les instàncies i la documentació prevista en la convocatoria serà de deu dies hàbils, des de dia 2 de setembre de 2016 fins a dia 13 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

Obertura exposició pública exp. obres i activitats 32/16

10 dies hàbils a comptar des del dia següent de la seva publicació al BOIB.