Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Exposició pública

Subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2017

Es publica el Certificat de l'acord de Junta de Govern de 21 de novembre de 2017 de concessió de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives de l’any 2017.

Es fa pública la proposta de resolució DEFINITIVA per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2017.

Es fa pública la proposta de resolució provisional. Els interessats/des tenen fins a dia 15 de novembre de 2017 per presentar al·legacions. Si no es presenten al·legacions dins del termini concedit, la proposta de resolució formulada tindrà el carácter de definitiva.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza dia 26 de setembre de 2017

 

Modificació del reglament municipal de participació ciutadana

Es fa públic l'aprovació definitiva de la modificació del Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

El termini d'exposició acaba dia 4 de maig.

Projecte de peatonalització i millores urbanes del passeig Saralegui, passeig Londres i avinguda Alemanya del Port de Pollença

Es fa pública l'aprovació definitiva del projecte.

El termini d'exposició pública acaba dia 13 de febrer de 2017.

Escola matinera

El termini per presentar les instàncies i la documentació prevista en la convocatoria serà de deu dies naturals, des de dia 02 de novembre fins dia 11 de novembre  de 2016  ambdós inclosos.

Transport escolar

Es fa pública la certificació de l'acord de Junta de Govern Local per a la concessió de subvencions per a beques de transport escolar per a l'alumnat de Batxillerat I Formació Professional.

Subvencions per a la rehabilitació i restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques i millora de l'eficiència energética dels edificis per als anys 2016-2017

En el vigent pressupost de despeses no existeix crèdit suficient per al finançament de les actuacions descrites atès que s’ha esgotat la partida pressupostària prevista.

Les sol·licituds per a aquestes ajudes econòmiques podran ser presentades durant l'any 2016 i fins al 30 de setembre de l'any 2017.