Dar de baja un vehículo

Els vehicles abandonats constitueixen un problema dins l’entorn de la circulació al casc urbà de totes les localitats, en el cas de Pollença la Policia Local considera aquests vehicles com un tipus de residus urbans donat que ocupen innecessàriament places d’aparcaments, fan mal a l’estètica del paisatge urbà i en alguns casos són un perill per a la circulació. Per aquests motiu, la Policia procedirà a retirar-los de la via pública.

Com desfer-se d'un vehicle?

A) Si es troba a la via pública

S’ha de personar a la Policia Local de Pollença i signar el document de cessió i renuncia. Ha d’aportar la documentació personal del titular i la del vehicle. L’Ajuntament de Pollença tramitarà la baixa definitiva de manera gratuïta sempre que no tingui ordre de precinte o d’embargament.

B) Si es troba al dipòsit municipal

S’ha de personar a la Policia Local de Pollença i signar el document de cessió i renuncia. Ha d’aportar la documentació personal del titular i la del vehicle. L’Ajuntament de Pollença tramitarà la baixa definitiva després d’abonar les taxes de retirada del vehicle i estància al dipòsit.

C) Si es deixa abandonat a la via pública li obriran un expedient d’infracció per abandonament (Llei 10/98 de residus sòlids).

La Policia Local de Pollença obrirà l’expedient denunciant al titular del vehicle que l’hagi deixat abandonat a la via pública. Posteriorment, serà retirat de la via i continuarà l’expedient per infracció. Acabat l’expedient es donarà de baixa definitiva. Si durant la tramitació del expedient el titular renuncia mitjançant el document de cessió o renuncia es tancarà l’expedient una vegada abonades les taxes de retirada i custòdia del vehicle.

Documentació que s’ha d’aportar per donar de baixa un vehicle

Permís de circulació original.
Targeta d’inspecció tècnica original.
Fotocòpia de l’impost de circulació de l’any en curs, (encara que sigui dia 1 de gener), confrontat amb l’original.
Fotocòpia del DNI del titular confrontat amb l’original.

És imprescindible lliurar el cotxe, ciclomotor o qualsevol altre vehicle de què es tracti o bé indicar el lloc on és.
L’agent receptor comprovarà a la terminal de trànsit si el vehicle en qüestió té alguna de les anotacions següents: embargament, precinte, denegatòria o qualsevol altra incidència; si es dóna algun d’aquest casos s’informarà l’interessat de la impossibilitat de donar el vehicle de baixa mentre no es retiri la incidència que pesa sobre el vehicle.