Servei per a l'elaboració del plec pel contracte de gestió i manetniment del clavegueram mitjançant el procediment de contractació menor