Servicio de grua

Quina documentació he de presentar per tal de recuperar el vehicle que ha estat retirat per la grua?

El propietari o la persona responsable del vehicle es presentar・al quarter de Pollença o a les dependències del Port de Pollença per tal d’aportar la documentació personal i del vehicle i el rebut de l'assegurança obligatòria (o proposta) en vigor.

Desprès de verificar la documentació aportada, la devolució del vehicle s’efectuarà un cop abonades les taxes. Les taxes de grua i estada del vehicle son les establertes a l’Ordenança fiscal reguladora del preu púlic per auxilis o serveis especials prestats per la grua i custòdia dels vehicles o altres objectes pesats o voluminosos.

Si abans o en el moment d'iniciar-se els treballs de retirada del vehicle, aquests se suspenen perquè compareix el conductor o una persona autoritzada, les tarifes determinades anteriorment es reduiran en un cinquanta per cent si el pagament de la taxa s'efectua a l'acte.

Quan no es genera taxa de grua?

En els casos d'utilització il·legítima del vehicle per qui l'estacion・en el lloc d'on fou retirat per la grua, sempre que la desaparició del vehicle hagi estat denunciada pel seu propietari i quedi suficientment provada la il·legitimitat de la seva utilització

Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i posteriorment ha sobrevingut una causa que hagi fet necessària la intervenció de la grua municipal per al seu trasllat (obrir urgentment sèquies, desfilada, etc.).