Mobilidad

Publicado el

Canvi de vehicle de la llicència de taxi i/o canvi en el número de places

Sol·licitud
Còpia fitxa tècnica i permís de circulació nou vehicle
Original llicència municipal
Liquidació 13,00 € (art. 6 epígraf 2n Ordenança 07)
(Revisió Policia Local es farà una vegada entregat l’anterior)

Sol·licitud carnet conductor taxi

Instància sol·licitant carnet conductor taxi núm. ____
Compromís del propietari de la llicència del taxi concret, de presentar contracte i alta SS.
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del carnet de conduir en vigor
Una foto de carnet
Certificat mèdic.
Liquidació 7,00€ (3.4)

Substitució temporal avaria de vehicle de llicència taxi

Instància del sol·licitant
Justificant mecanic avaria cotxe oficial
Lloguer vehicle substitució fotocopia contracte