Subvenciones Servicio Lingüístico

Publicado el

SUBVENCIONS A LES EMPRESES QUE UTILITZEN EL CATALÀ COM A LLENGUA HABITUAL

Qui són els destinataris d’aquests subvencions adreçades a fomentar l’ús del català?

Els beneficiaris de les subvencions són les persones físiques i jurídiques del terme municipal de Pollença.

Quin és l’objecte de la subvenció que atorga l’Ajuntament de Pollença per potenciar la utilització del català?

L’objecte de la subvenció és aconseguir que la retolació comercial, les cartes dels bars i dels restaurants, els documents administratius de les empreses i les activitats publicitàries d’ús habitual estiguin escrites en llengua catalana.

Quin és l’import que dóna l’Ajuntament per incentivar l’ús del català?

L’Ajuntament de Pollença concedeix el 50% del total de la factura presentada, amb un import màxim segons quin sigui l’objecte de la subvenció.

Quin és el procediment que he de seguir per aconseguir una de les subvencions adreçades a potenciar l’ús del català com a llengua habitual?

La persona sol·licitant ha de presentar una instància al registre d’entrades de l’Ajuntament amb la qual haurà d’adjuntar la llicència d’obertura de l’establiment, si escau, o acreditar la presentació de la pertinent declaració responsable d’inici i exercici d’activitat, de conformitat amb la normativa vigent, i un certificat que acrediti que està al corrent de pagament de les taxes i els imposts municipals.

Quines condicions he de complir perquè em donin la subvenció?

Tots els elements objecte de subvenció hauran de ser revisats pel Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Pollença per tal d’assegurar-ne la correcció ortogràfica i la subjecció a les normes que aquí s’estableixen.

Bases Reguladores per concedir les subvencions