Òrgans Col·legiats

L'Ajuntament Ple

A Pollença les sessions ordinàries del Ple es celebren el darrer dijous de cada mes, a les 20h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

 1. El Ple està integrat per tots els regidors i el presideix el batle.
 2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal dels Ajuntaments i a l'assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les atribucions següents:
  1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  2. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es referix l'article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, insígnia o escut.
  3. L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i la resta d'instruments d'ordenació prevists a la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol dels dits instruments.
  4. L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  5. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
  6. L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  7. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  8. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i la resta d'administracions públiques.
  9. L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
  10. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
  11. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
  12. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual excedeixi, dins cada exercici econòmic, del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
  14. (Derogada)
  15. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i quan encara no estiguin prevists en els pressuposts.
  16. (Derogada)
  17. Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
  18. Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 3. Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura al batle i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i que es regiran pel que disposa la legislació electoral general.
 4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en el batle i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i a l'apartat 3 d'aquest article.

Sessions ordinàries i extraordinàries.

 1. El Ple celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària cada mes en els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants; cada dos mesos, en els de municipis amb població entre 5.001 i 20.000 habitants; i cada tres mesos, en els de municipis de fins a 5.000 habitants, excepte en els casos en què hi hagi també junta de govern local, en els quals la periodicitat del Ple serà cada dos mesos com a mínim.
 2. Celebrarà una sessió extraordinària quan així ho estableixi una disposició legal o quan el president o la presidenta ho decideixi, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap d'ells en pugui sol·licitar més de tres anualment. En aquest supòsit, la sessió del Ple ha de tenir lloc dins els quinze dies hàbils següents de la seva sol·licitud. Si la presidència no el convoca dins aquest termini quedarà convocat automàticament per al desè dia hàbil següent al de la finalització del termini esmentat, a les dotze hores, la qual cosa serà notificada pel secretari o la secretària de la corporació a tots els membres l'endemà de la finalització del termini establert. En absència del president o de la presidenta o de qui legalment l’hagi de substituir, el Ple quedarà vàlidament constituït si concorre el quòrum fixat a l'article 82.1 d'aquesta Llei, i en aquest cas serà presidit pel membre de la corporació de major edat d'entre les persones presents.

Convocatòria.

 1. Les sessions plenàries ordinàries i extraordinàries seran convocades pel president o la presidenta, amb, almenys, dos dies hàbils d'antelació a la data prevista per celebrar la sessió.
 2. La convocatòria contindrà la data, l'hora i el lloc de celebració de la sessió, així com el corresponent orde del dia. La documentació completa dels assumptes inclosos en l'orde del dia que hagi de servir de base al debat i, si és el cas, a la votació, ha d'estar a disposició dels membres de la corporació, a la secretaria, des del mateix dia de la convocatòria i durant el termini dels dos dies hàbils computats en horari d'oficina efectiu.
 3. En les sessions extraordinàries, convocades a sol·licitud de membres de la corporació, la convocatòria inclourà l'assumpte o els assumptes de l'ordre del dia proposats per qui les hagin sol·licitat. Aquesta previsió no minva la facultat de l'alcaldia o presidència de determinar els punts de l'ordre del dia, si bé l'exclusió d'algun dels assumptes proposats haurà de ser motivada. A l'alcaldia o presidència també li correspon la facultat de determinar l'ordre en què s’han de debatre els punts de la sessió.
 4. Són sessions extraordinàries urgents les convocades sense l'antelació mínima de dos dies hàbils prevista en l'apartat primer. La urgència de la convocatòria haurà de ser ratificada pel Ple per majoria absoluta.

Ordre del dia.

 1. L'ordre del dia fixarà la relació dels assumptes a tractar per ser objecte de debat i, si escau, de votació.
 2. En els plens ordinaris, excepte els casos d'urgència reconeguda que ha de ser necessàriament motivada i ratificada per la corporació per majoria absoluta, no es tractaran els assumptes que no estiguin inclosos en l'ordre del dia, i es garantirà, tant en el funcionament de les sessions com en la seva regulació, la participació de tots els regidors i de totes les regidores en la formulació de precs, preguntes i mocions.
 3. En les sessions extraordinàries només es tractaran els assumptes inclosos a l'ordre del dia, llevat que siguin de caràcter urgent si hi són presents tots els membres de la corporació i així ho acordi el vot favorable de la majoria absoluta.

Publicitat de les sessions.

 1. Les sessions del ple són públiques. No obstant això, poden ser secrets el debat i la votació d'aquells assumptes que puguin afectar el dret fonamental de la ciutadania a què es referix l'article 18.1 de la Constitució, quan s'acorda per majoria absoluta.
 2. No són públiques les sessions de les juntes de govern local ni les de les comissions informatives, llevat que el ple de la corporació acordi el contrari.

Quòrum d'assistència.

 1. Per a la vàlida constitució del ple es requereix l'assistència d'un terç del nombre legal de membres de la corporació, que mai no podrà ser inferior a tres. Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. En tot cas, es requereix l'assistència del president o de la presidenta i del secretari o de la secretària de la corporació, o dels qui legalment els substitueixin.
 2. Quan per a l'adopció d'un acord sigui preceptiva la votació favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i el nombre d'assistents a la sessió sigui inferior, l'assumpte quedarà sobre la taula per al seu debat i decisió en una sessió posterior en què s'aconsegueixi el nombre d'assistents requerit.

Informes previs d'adequació a la legalitat.

 1. És necessari l'informe previ del secretari o de la secretària i, si escau, de l'interventor o de la interventora o dels qui legalment els substitueixin, per a l'adopció d'acords en els casos següents:
  1. Quan es refereixin a matèries per a les quals s'exigeix una majoria absoluta o qualificada.
  2. Sempre que ho ordeni el president o la presidenta de la corporació o ho sol·liciti un terç dels membres que la integren, amb antelació suficient a la celebració de la sessió.
  3. Imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari.
  4. En els altres supòsits establits per les lleis.
 2. Els informes preceptius a què es referix el número anterior s'emetran per escrit amb indicació de la legislació que sigui aplicable i l'adequació de les propostes d'acord amb la legalitat.
 3. Els acords que autoritzen l'exercici de les accions necessàries per a la defensa dels béns i drets de les entitats locals, així com per aplanar-se a les demandes judicials o per transigir sobre aquestes, s’han d'adoptar després d’haver obtingut un dictamen del secretari o la secretària o d'un lletrat o una lletrada.

Esmenes i vots particulars.

Els membres de les corporacions que formen part de les comissions d'estudi, informe o consulta de les entitats locals poden formular vots particulars als dictàmens o informes elaborats per aquelles. Els altres membres de la corporació poden formular esmenes abans que l'assumpte se sotmeti a votació en el ple.

Propostes.

 1. Els grups polítics, inclòs el grup mixt, o un mínim de tres membres de la corporació poden presentar al ple propostes de resolució per a debat i votació.
 2. S’han d'incloure en l'ordre del dia les propostes presentades amb deu dies naturals d'antelació a la data del ple ordinari. Si la proposta es presenta després dels deu dies abans indicats, només pot es procedir al seu debat i votació mitjançant l'acord previ del ple que apreciï la seva urgència, adoptat per majoria absoluta.

 

La Comissió Informativa d'Assumptes Generals

Sessions ordinàries el divendres anterior als Plens ordinaris.

Funcions

Es tracta d'un òrgan de consulta, estudi i de control dels òrgans executius municipals integrada per representants de tots els grups polítics en proporció al nombre dels membres de cada grup, amb la finalitat de facilitar l’exercici de la gestió municipal.

A Pollença es celebra la Comissió Informativa d'assumptes Generals dictamina els assumptes que es debatran al Ple.

 

La Junta de Govern i els Tinents de Batle

Sessions ordinàries de la Junta de Govern el primer i el tercer dimarts de cada mes, a les 12h. No són públiques les sessions.

Funcions

 1. Integren la Junta de Govern Local el batle i un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement pel batle.
 2. 2. Correspon a la Junta de Govern Local:
  1. L'assistència al batle en l'exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que el batle o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.
 3. Els tinents de batle substitueixen el batle, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, després que aquest els hagi designat i promoguts directament d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els regidors.
 4. El batle pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, i on aquesta no existeixi, en els tinents de batle, sense perjudici de les delegacions especials que, per a tasques específiques, pugui realitzar en favor de qualsevol regidor, encara que no hi pertanyi.
   

Règim de sessions de la junta de govern local.

 1. Per exercir les seves competències resolutòries la junta de govern local celebrarà sessions ordinàries amb la periodicitat acordada pel ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president o la presidenta ho decideixi o quan ho sol·liciti la quarta part dels membres de la dita junta. Hi haurà d'assistir el secretari o la secretària de la corporació o qui legalment el/la substitueixi.
 2. Per a l'exercici de les seves funcions d'assistència i d'assessorament, es reunirà quan el president o la presidenta de la corporació ho determini.
 3. Els acords de la junta de govern local s’han de comunicar als grups polítics.
 4. No són públiques les sessions de les juntes de govern local ni les de les comissions informatives, llevat que el ple de la corporació acordi el contrari.

 

 

La Junta de Portaveus

Sessions ordinàries 2on divendres de cada mes. Les sessions no són públiques.

Funcions

 1. Els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o la presidenta de la corporació, poden constituir la junta de portaveus, que tindrà les funcions següents:
  1. Accedir a les informacions que la presidència els proporcioni per tal de difondre-les entre els membres del seu grup.
  2. Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seva participació en els debats corporatius.
  3. Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.
 2. La junta de portaveus té sempre caràcter deliberant i en les seves sessions no s'adoptaran acords ni resolucions amb força d'obligar davant terceres persones.