Servei d'informació, orientació i assessorament

Aquest servei està destinat a atendre les demandes socials; l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença dóna una resposta preferentment en l'àmbit propi de la convivència i la relació de les persones destinatàries dels serveis d’informació, orientació i assessorament.

Ofereix:

Informació sobre drets, recursos socials, procediments o alternatives que estiguin disponibles davant una necessitat social determinada.

Valoració de la situació de necessitat social per tal de cercar vies de solució a la problemàtica plantejada.

Pla individual d’atenció personal, social o familiar d'acord amb la valoració de la situació.

Orientació i assessorament cap el recurs més idoni o les mesures a adoptar per superar la situació problemàtica.

Realització de l’informe d'arrelament per a immigrants.

Derivació dels usuaris/àries que ho necessiten per accedir a un recurs, sol·licitar una prestació o servei de la xarxa de serveis socials d'atenció pública o entitats sense ànim de lucre. Aquestes podran ser, per exemple:

Sol·licitud per a la valoració de la dependència.

Ajudes de la convocatòria d’ajudes individuals per a gent gran i discapacitats de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca.

Programa de vacances IMSERSO o estades a balnearis.

Sol·licitud de valoració o revisió del grau de discapacitat.

Qui pot sol·licitar el Servei d'informació, orientació i assessorament?

Qualsevol persona o famílies residents al municipi de Pollença. Aquest servei és totalment gratuït.

Targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Pensions no contributives per a persones majors de 65 anys i discapacitats.

Ajudes assistencials, com per exemple, l'ajuda d'aliments bàsics, entre d’altres.

Estades a residències permanents o d’estada temporal.

Participació a programes familiars de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials o de la Conselleria d'Afers, Socials, Promoció i immigració.

Altres que puguin sorgir a partir de la demanda o carència que presenti el sol·licitant o la família.