Resolució per la qual s'aprova la constitució de borsa parcial pel nomenament de personal funcionari interí

Publicat el

Resolució per la qual s’aprova la constitució de borsa parcial pel nomenament de personal funcionari interí procedent del procediment selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, especialitat o categoria auxiliar administratiu-iva del subgrup C2.