Accidents de trànsit

Quan intervindrà la Policia Local de Pollença en un accident de trànsit?

Els agents de la Policia Local de Pollença intervindran en tots aquells accidents de trànsit que tinguin lloc dins el casc urbà i a totes les vies de la seva competència, a requeriment dels implicats. Quan en aquests accidents hagin resultat persones ferides i/o haguessin resultat danys materials importants de valor superior a la cobertura de l'assegurança obligatòria, es farà el corresponent atestat de trànsit (inspecció ocular dels vehicles i de la via, manifestació als implicats...)

Què he de fer si la companyia asseguradora necessita informació de la Policia Local de Pollença?

En el cas de que alguna de les companyies asseguradores implicades en el accident tingui necessitat de sol·licitar alguna informació relativa a les dades presses per aquesta a la Policia Local, ho poden fer remetent una sol·licitud al correu electrònic de la Policia Local, previ pagament de les taxes corresponents per emissió de documents o si fos el cas d'informe de la policia.

CONSELLS DE LA POLICIA LOCAL DAVANT UN ACCIDENT DE TRÀNSIT

Mantenir la calma en tot moment; a partir d’aquí ens hem de fer una idea del que ha passat i de la possible gravetat de la situació. Hem d’avaluar la situació, per la qual cosa ens hem de respondre les preguntes següents:

Hi ha ferits?

Estam ferits?

Hi ha persones ferides que precisen la nostra ajuda?

Hi ha algun risc o perill per als altres usuaris de la via?

Si hi ha víctimes o algun perill per a la circulació, hem d’avisar tot cridant al telèfon d’emergències 112.

Per tal d’evitar altres accidents, sempre que sigui possible hem de retirar els vehicles a un lateral segur de la calçada i, abans de sortir del cotxe, posar-nos les armilles reflectants i accionar els llums d’emergència del vehicle.

Abans de baixar del cotxe hem de comprovar que ho fem sense perill i pel costat adequat del vehicle sempre que no hi hagi perill, i cal que ens col·loquem les armilles reflectants.

Recordau col·locar els triangles de senyalització a la via.

No hem d’abandonar el lloc de l’accident, tant si hi ha ferits com si només s’han produït danys materials; us recomanam que anoteu la matrícula dels vehicles implicats a l’accident per tal que puguin ser identificats per la policia, en el cas que fugin del lloc.

Hem de parlar amb els altres implicats per tal de compartir les nostres dades i emplenar el full del comunicat amistós de l’accident. No hem de discutir sinó col·laborar amb els altres conductors.

Si l’altre conductor se’n vol anar sense emplenar el comunicat, hem de pensar sempre a anotar la matrícula del vehicle contrari. No dubteu en cridar la policia. En el cas que l’altre vehicle se n’hagi anat abans d’arribar la policia, bastarà tenir el número de la matrícula per efectuar les gestions oportunes per a la seva identificació.

Comptar amb testimonis és important; demanau-los el nom, adreça i telèfon, i en el cas que vagin en vehicle, anotau-ne la matrícula.

Si ens falten dades de l’altre conductor perquè no porta o no ens presenta algun dels seus documents, no ens hem de preocupar, després podrem anar a la policia per informar de l’accident i allà es faran totes les gestions necessàries.

Quan hàgim acabat de confeccionar el comunicat amistós, n’hem d’entregar una còpia a l’altre conductor i ens hem de posar en contacte amb la nostra companyia d’assegurances.

Hem de cridar la policia en els supòsits que hi hagi persones ferides o mortes, o si hi ha algun perill per a la resta d’usuaris.

En els altres casos, és a dir, quan només s’hagin produït danys materials, no és obligatori avisar la policia, tot i que en el cas de tenir problemes per emplenar el comunicat amistós és millor cridar la policia local per tal que ens ajudi.

Dons així recordeu:

Si us veieu involucrat en un accident de trànsit el millor que podeu fer és intentar arribar a un acord amistós amb l’altre conductor implicat per tal que ambdós empleneu el comunicat amistós d’accident que proveeixen les companyies d’assegurances.

Els conductors han de firmar aquest document i les companyies d’assegurances seran les encarregades de reparar els danys.

Una altra acció a dur a terme és informar la vostra asseguradora, dins els set dies posteriors al fet, que s’ha produït l’accident.

Si considerau que no sou responsable del fet i que la culpa ha de recaure sobre l’altre conductor, teniu un termini de sis mesos per presentar la denúncia penal. En el cas que la vostra denúncia sigui arxivada per considerar que els fets no són constitutius de delicte o falta, disposau d’un any, comptat des que acaba la via penal, per presentar una reclamació via civil.