Programa Municipal d’Educació Ambiental de Pollença (PMEA)

En el marc del Programa Municipal d’Educació Ambiental de Pollença (PMEA) l’Ajuntament de Pollença ofereix anualment tota una sèrie de recursos als diferents centres eductius del terme municipal, que arriba a més de 2.000 alumnes d’edats compreses entre els 6 i els 18 anys.

El Programa Municipal d’Educació Ambiental consisteix en dur a terme una activitat d’educació ambiental d’aula per a cada grup, diferents diades per aconseguir una major conscienciació i sortides didàctiques per tal de donar a conèixer les instal·lacions i l’entorn municipal relacionat amb el medi ambient, així com la deixalleria o la depuradora.

Principals objectius

  • Donar a conèixer i fer comprendre el funcionament del medi ambient i la pressió que la humanitat hi fa, sobretot des del punt de vista de la gran importància de les ciutats en els problemes ambientals del planeta.
  • Afavorir el coneixement del medi natural urbà i social que envolta els participants escolars i adults.
  • Promocionar hàbits de conducta alternatius i no impactants per al medi en els diferents àmbits d’estalvi de consum d’aigua, estalvi i eficiència energètica, separació selectiva de residus, minimització de la contaminació i preservació de la biodiversitat.
  • Generar destreses i fomentar actituds per participar de manera activa en el coneixement i millora del medi.
  • Facilitar un canvi progressiu d’actituds cap a la conservació i millora del medi, sobre la base del coneixement i la comprensió.
  • Conèixer els sistemes d’abastament d’aigua i el Pla de Residus Urbans de l’Ajuntament i les seves instal·lacions, l’estratègia de neteja viària i les actuacions en verd urbà de l'Ajuntament de Pollença.

Les àrees de Medi Ambient i d’Educació de l’Ajuntament de Pollença són les encarregades de coordinar aquest programa que es desenvolupa des del 2005. Durant els anys hem anat incrementant paulatinament el nombre d’activitats duites a terme.

En el cas dels estudiants de primària i secundària, l’educació ambiental s’ha d’integrar en la seva formació i aprenentatge per tal de capacitar per actuar individualment o col·lectivament en el coneixement, respecte, protecció i gestió del medi que els envolta, és a dir, en la sostenibilitat.

L’educació ambiental en el currículum escolar es contempla com un contingut transversal i com a tal no disposa d’un espai i un temps definits, sinó que ha d’impregnar totes les àrees, igual que altres transversals com l’educació per a la salut, educació per a la pau, etc. No obstant això, en moltes ocasions professors i educadors no disposen del temps o els recursos suficients per donar a aquest contingut la importància que mereix.

A través d’aquest pla s’ofereix suport material i professional als centres educatius de Pollença, tant per desenvolupar activitats que s’integren en el pla formatiu del centre, com per posar en marxa projectes de caire ambiental a tots els col·legis i instituts del municipi. Els recursos destinats a cada centre depenen de la seva implicació i de les seves pròpies iniciatives.

L’Ajuntament de Pollença pretén que les famílies del municipi canviïn els seus hàbits a través dels nins i joves cap a una major sostenibilitat i coneguin tant la biodiversitat del municipi, com la importància de la seva conservació com a patrimoni natural i com a recurs turístic.

Entenem que és oportú apostar pel medi ambient perquè contribueix a estalviar en els costs de residus, d’energia i d’aigua, entre d’altres, però també per tenir un municipi més atractiu tant per als pollencins com per als visitants.