Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Adaptació del PGOU al PTM

Ampliació termini d'informació pública fins dia 29 d'octubre de 2014. 

S'HA ADJUNTAT DECRET AMPLIACIÓ TERMINI.
EDICTE 1
Per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada dia 19 de maig de 2014, es va acordar l'aprovació inicial i la submissió a informació pública i tràmit de consultes de la documentació relativa a la Revisió i Adaptació del Pla General Municipal d'Ordenació (PGOU) de Pollença juntament amb l'Informe de Sostenibilitat Ambiental, pel termini de quaranta-cinc dies, comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb el que es disposa en l'article 41 del Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i en l'article 128 del Reglament de Planejament Urbanístic aprovat pel Reial decret 2159/1978, de 23 de juny. 

Durant aquest període es podran formular les al·legacions i suggeriments, informes i documents complementaris de qualsevol tipus que s'estimin pertinents, així com les observacions que es considerin en el tràmit de consultes, trobant-se l'expedient de manifest en les oficines del departament de Secretaria i del servei d'Urbanisme (STM) d'aquest Ajuntament, així com al punt d’accés electrònic www.ajpollenca.net (Expedient núm. 5771). 

Així mateix, d’acord amb l’establert en l’article 120 del Reglament de Planejament Urbanístic, es fa pública la suspensió de la tramitació i atorgament de llicències que puguin contradir les determinacions previstes en el PGOU aprovat inicialment, per termini de dos anys, conforme el que disposa l'article 7 bis de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de Mesures Urgents per a un desenvolupament territorial sostenible en les Illes Balears, extingint-se, en tot cas, amb l’aprovació definitiva de la revisió i adaptació del Pla General Municipal d'Ordenació de Pollença. 

Pollença, 20 de maig de 2014 

EL BATLE

Bartomeu Cifre Ochogavía 


EDICTE 2
Per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada dia 13 de juny de 2014, es va acordar ampliar el termini de la submissió a informació pública i tràmit de consultes de l’expedient/documentació relativa a l’aprovació inicial de la Revisió i Adaptació del Pla General Municipal d'Ordenació (PGOU) de Pollença juntament amb l'Informe de Sostenibilitat Ambiental, pel termini de quaranta-cinc dies més, comptats a partir del dia següent en què finalitza el termini corresponent a la publicació de l’anunci/edicte inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 70 de 22.05.14), d'acord amb el que es disposa en l'article 41 del Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i en l'article 128 del Reglament de Planejament Urbanístic aprovat pel Reial decret 2159/1978, de 23 de juny. 

Durant aquest període es podran formular les al·legacions i suggeriments, informes i documents complementaris de qualsevol tipus que s'estimin pertinents, així com les observacions que es considerin en el tràmit de consultes, trobant-se l'expedient de manifest en les oficines del departament de Secretaria i del servei d'Urbanisme (STM) d'aquest Ajuntament, així com al punt d’accés electrònic www.ajpollenca.net (Expedient núm. 5771). 

Pollença, 16 de juny de 2014 

EL BATLE

Bartomeu Cifre Ochogavía 


EDICTE 3
Per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 25 de setembre de 2014, es va acordar convalidar/ratificar la resolució de Batlia núm. 874 de dia 4 de setembre de 2014 mitjançant la qual es va ampliar el termini de la submissió a informació pública i tràmit de consultes de l’expedient/documentació relativa a l’aprovació inicial de la Revisió i Adaptació del Pla General Municipal d'Ordenació (PGOU) de Pollença juntament amb l'Informe de Sostenibilitat Ambiental, pel termini de quaranta-cinc dies més, comptats a partir del dia següent en què finalitza el termini corresponent a la publicació de l’anunci/edicte inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 88 de 28.06.14), d'acord amb el que es disposa en l'article 41 del Reial decret 1346/1976, de 9 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, i en l'article 128 del Reglament de Planejament Urbanístic aprovat pel Reial decret 2159/1978, de 23 de juny. 

Durant aquest període es podran formular les al·legacions i suggeriments, informes i documents complementaris de qualsevol tipus que s'estimin pertinents, així com les observacions que es considerin en el tràmit de consultes, trobant-se l'expedient de manifest en les oficines del departament de Secretaria i del servei d'Urbanisme (STM) d'aquest Ajuntament, així com al punt d’accés electrònic www.ajpollenca.net (Expedient núm. 5771). 

Pollença, 26 de setembre de 2014 

EL BATLE

Bartomeu Cifre Ochogavía