18 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença (PGOU)

El Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença estableix l’ordenació urbanística de tot el terme municipal de Pollença, contenint la regulació urbanística de l’edificació i ús del sòl, de la redacció dels plans en els seu desenvolupament, executant el planejament així com totes les determinacions que configuren l’ordenació urbanística del territori municipal, programant el seu desenvolupament urbanístic. (Aprovat definitivament el 16.11.90).

Nota informativa: per accedir als plànols complets cliau aquí