Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Projecte de rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització Gotmar del Port de Pollença

07-Octubre-2014

L’execució del present projecte pretén enterrar tots els serveis existents, solucionar problemes de les aigües pluvials i fecals, i assegurar la viabilitat a tota la urbanització, dotant-la d’una nova pavimentació del ferm asfàltic dels vials i la renovació de la pràcticament totes les voreres existents, millorar l’enllumenament a molts de carrers inexistent i soterrar el cablejat telefònic.

Gotmar és una urbanització situada dins el nucli urbà del Port de Pollença que es va construir a finals dels anys seixanta. Les seves infraestructures, tant viàries com de serveis, presenten notables deficiències degudes principalment a la seva antiguitat i a la falta de manteniment durant aquest temps. Les deficiències que presenta la urbanització de Gotmar es poden resumir de la següent manera:

Xarxa d’aigües residuals

- Les conduccions estan formades per tubs de formigó la volta dels quals en molts punts es desfà, cau a l’interior del tub i provoca embussos.

- Les arrels de la vegetació han envaït l’interior d’alguns trams de tub a través de les juntes, fet que provoca embussos.

- La secció i el pendent d’alguns trams de conducció és insuficient.

Xarxa d’aigües pluvials

- La xarxa existent és molt reduïda i no arriba a alguns punts baixos on habitualment s’acumula l’aigua pluvial.

- Les conduccions estan formades per tubs de formigó que estan molt deteriorats i plens de terra i arrels que les embussen.

Xarxa d’aigua potable

- Les conduccions d’aigua potable són de tub de fibrociment amb unions de ferro molt deteriorat per la corrosió.

- Molts trams de conducció estan envoltats d’arrels d’arbres grans com els pins que quan es mouen a causa d’un temporal de vent trenquen el tub, la qual cosa provoca una fuita d’aigua.

Enllumenat públic

- És pràcticament inexistent. Falten molts de fanals i moltes lluminàries, i els que encara queden sencers tenen un grau de corrosió molt elevat i, a més, no funcionen. L’excepció és el carrer del Voltor, on l’enllumenat va ser renovat completament l’any 2011.

Paviment de calçades i voravies

- El paviment de les calçades està ple de bonys i forats que formen basses quan plou i que obliguen a circular a molt baixa velocitat i de forma incòmoda.

- La major part de les voravies no està pavimentada, tan sols hi ha la filada de vorada que està quasi enfonsada respecte a la cota calçada.

Xarxa de telecomunicacions

- Es tracta d’una xarxa aèria que ha anat creixent sense cap ordre ni control a mesura que s’anaven edificant els solars. El seu suport són pals de fusta tractada. Els cablejats de derivació domiciliària són els que es troben en pitjor estat atès que en molts casos la catenària que formen penja a pocs metres d’alçada del terra.

Totes elles generen molèsties i dificulten la vida diària dels seus habitants, raó per la qual es fa necessari resoldre-les. I és per aquest motiu que l’Ajuntament de Pollença va decidir redactar aquest projecte adreçat a resoldre les deficiències de les infraestructures presents a la urbanització de Gotmar anteriorment enumerades.

Àmbit d’actuació del projecte de Gotmar

La urbanització de Gotmar pot dividir-se virtualment en diversos sectors en funció de la seva ubicació geogràfica i de l’estat de les seves infraestructures:

Urbanització Gotmar Fase 1

Inclou el triangle format pels carrers Cadernera (tram a l’est de la via de circumval·lació), Gavina i Falcó (via de circumval·lació) i pels carrers Gavina i Gorrió, situats ambdós dins el triangle descrit. Les seves infraestructures varen ser rehabilitades l’any 2011.

Urbanització Gotmar Fase 2

Inclou un conjunt de carrers compresos entre la carretera Pollença-Port i els carrers Cadernera i Falcó, situats tots ells a l’oest de la via de circumval·lació:

- Carrer de la Cadernera (tram restant a l’oest de la via de circumval·lació)

- Carrer del Voltor

- Carrer del Busqueret

- Carrer del Verderol

- Carrer de l’Estornell

- Carrer del Pinça (tram des de l’inici i fins el carrer Estornell).

- Carrer del Falcó (tram des de c/ de la Cadernera fins al creuament circumval·lació per conduccions de serveis)

Urbanització Gotmar Fase 3

Inclou els carrers Oranella, Colom i Falcó, així com els trams restants dels carrers Pinçà i Falcó.


Fitxa

Atesa la grandària de l’àmbit d’execució, el projecte es divideix en dues fases: I i II
 

Fase I (finalitzada)

Tècnic Redactor: Miquel Amengual Buades, enginyer municipal

Pressupost licitació: 928.289,76€

Pressupost adjudicació: 830.371,89€

Termini d’execució: 24 setmanes (finalitzada el 2012)

Empresa adjudicatària: Construcciones Llabrés Feliu S. A.
 

Fase II (no iniciada)

Tècnic Redactor: Alfonso Martin Pascual, enginyer industrial col. 645

Pressupost licitació: 1.199.039,98€

Pressupost adjudicació: 1.015.355,42€

Termini d’execució:16 setmanes (no iniciada).

Empresa adjudicatària: UTE ACSA Obras e Infrastructuras S.A. - Construcciones Llabrés Feliu SA