Projectes de l'àrea d'urbanisme

Publicat el

Projecte de reforç de l’estructura del suport de la campana ubicada a la part superior del campanar de l'Esgésia de la Mare de Déu dels Àngels.

 • Projectista: Aina M. Albertí Díaz – STM
 • Pressupost d’obra: 12.469,73€
 • Dates d’execució: Octubre 2013 – febrer 2014

S’ha reforçat l’estructura del suport de la campana i s’ha substituït l’estructura metàl·lica, s’ha netejat la campana i s’ha substituït la pintura d’acabat de les esferes. A més, s’ha impermeabilitzat tota la zona de la coberta.

El suport de formigó de la campana estava en males condicions. El formigó és molt porós i això ha provocat que amb el temps s’oxidàs el ferro que fa de suport a la campana i es rompés el formigó. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Pollença va decidir desmuntar la campana del rellotge i demolir la part del suport que es trobava en més mal estat per tal de poder-la reparar i tornar-la a col·locar juntament amb el penell.

El procediment que es va dur a terme és el següent: primer es va tallar l’estructura metàl·lica que suporta la campana i es va baixar la campana al carrer. Després es varen demolir per trams els suports de formigó amb la finalitat d’arribar a la part sana. Es va fer una nova base de formigó de dimensions similars a l’existent i un ancoratge de platines metàl·liques per suportar la nova estructura amb varetes d’acer inoxidable. La nova estructura metàl·lica de suport de la campana que es va col·locar és similar a l’estructura anterior.

Igualment es va procedir a la impermeabilització de la coberta plana on està ubicada la campana perquè hi havia filtracions a la planta inferior. La Brigada d’obres de l’Ajuntament de Pollença fou l’encarregada de dur a terme les obres, juntament amb una empresa de grues de gran tonatge i un ferrer.

L’edifici de la Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels fou fundada pels cavallers del Temple l’any 1248, que foren els qui construïren la primera església; va pertànyer també als hospitalers de Sant Joan de Malta (1314-1861). L’actual temple, construït damunt el primer, és de 1790, de model gòtic i ornamentació barroca, i està dedicat a la Patrona de la Vila. El campanar s’alça sobre l’antiga torre defensiva del s. XV. La planta de l’església, d’una sola nau, és de tipus gòtic amb volta, aquesta nau és rectangular (40 x 11 m) amb set capelles laterals d’arcs ogivals. L’actual església es va construir damunt un primitiu temple del segle XIII, però amb traçat oposat, ja que l’entrada principal era pel carrer del Temple. Les obres s’acabaren l’any 1790. Les principals reformes de la Parròquia varen ser fetes pel rector Mateu Alzamora durant el primer quart del segle XX, que va rebaixar la teulada lateral per obrir els finestrals, va enllestir el campanar, on es pot veure l’escut dels “Alzamora” i va enrajolar la nau central, sota la qual hi ha nombroses sepultures, algunes de les quals es conserven mentre que d’altres canviaren les làpides de lloc; la més antiga correspon al frare Guillem de Paguera i Basora, Bedliu de Mallorques (1508). El 1990, amb motiu del bicentenari de la seva construcció, s’hi realitzaren importants reformes: la sagristia va ser restaurada, però es conservaren els elements arquitectònics significatius del passat.

Anàlisi per al manteniment i supressió de barreres arquitectòniques al centre centre cultural de Pollença

 • Emplaçament: Centre Cultural de Pollença
 • Tècnic: Serveis Tècnics Municipals. Mireia S. Capllonch Cifre

Estudi: La intervenció que s’està analitzant és manteniment i la supressió de barreres arquitectòniques del Centre Cultural, que implicarà diferents actuacions:

 1. Accessibilitat
 2. Ascensor
 3. Reforma banys (accessibles)
 4. Canvi d’ús de la zona ocupada per la biblioteca, i re-ubicació diverses dependències

Concurs d’idees per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut i projecte d'activitats d'un edifici a la Plaça Major, cantonada amb el carrer del càrritx de Pollença

El solar té una superfície de 101 m2 i s’hi poden desenvolupar tres plantes. El solar és totalment edificable, per tant, l’edifici resultant tendrà una superfície construïda aproximada de 300 m2. El programa és el següent: planta baixa que inclogui una oficina de turisme, un magatzem i banys adaptats; planta pis amb una sala multifuncional; i planta porxo, amb una altra sala multifuncional.

L’Ajuntament de Pollença ha convocat un concurs d’idees per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut i projecte d’activitats d’un edifici a la plaça Major cantonada amb el carrer del Carritx de Pollença.

Els projectes s’hauran d’adequar a la normativa del PECH i PGOU de Pollença, especialment a la modificació puntual de les illetes de PECH i al programa funcional proposat per l’Ajuntament.

El solar té una superfície de 101 m2 i s’hi poden desenvolupar tres plantes. El solar és totalment edificable, per tant, l’edifici resultant tendrà una superfície construïda aproximada de 300 m2.

 • Pressupost concurs: 35.000,00€ (sense IVA)

Projecte de rehabilitació escalonada del Calvari

Es tracta d’una rehabilitació puntual de l’escalonada del Calvari, en la qual s’han fet les juntes i substituït les peces degradades, s’ha duit a terme la pavimentació de la clastra de l’oratori, l’adequació del mirador i la pavimentació i il·luminació del carrer de les Creus.

L’Ajuntament de Pollença va procedir a la rehabilitació de l’escalonada del Calvari, que consistí en fer les juntes i substituir les peces degradades en diferents trams, també es varen recol·locar les pedres encallades que havien estat mogudes i es varen canviar les voreres rompudes. A segons quins trams per reparar els escalons fets de pedretes, aquests es varen haver de desmuntar manualment i recuperar-los tot col·locant les pedretes de manera tradicional.

També es va pavimentar de bell nou la clastra de l’oratori i la del mirador. A més, es va instal·lar il·luminació al carrer de les Creus.

 • Projectista: Javier Oliver – STM
 • Empresa contractista: Amer e Hijos S.A.
 • Pressupost obra: 257.648 €
 • Dates d’execució: 8.04.13 – 28.06.13

Neteja i reparació de fonts municipals

Les fonts de la plaça Major de Pollença estaven en mal estat de conservació i l’Ajuntament ha procedit a recuperar el seu estat original de la plaça Major de Pollença, concretament la de davant l’antic cinema Capitol i la font del costat de Can Teresa.

 • Empresa contractista: Ajuntament de Pollença
 • Pressupost d’obra: 4.004,62€
 • Dates d’execució: Anys 2013-2014

Projecte de rehabilitació i adequació de les infraestructures de la urbanització Gotmar del Port de Pollença

L’execució del present projecte pretén enterrar tots els serveis existents, solucionar problemes de les aigües pluvials i fecals, i assegurar la viabilitat a tota la urbanització, dotant-la d’una nova pavimentació del ferm asfàltic dels vials i la renovació de la pràcticament totes les voreres existents, millorar l’enllumenament a molts de carrers inexistent i soterrar el cablejat telefònic.

 1. Xarxa d’aigües residuals
 2. Xarxa d’aigües pluvials
 3. Xarxa d’aigua potable
 4. Enllumenat públic
 5. Paviment de calçades i voravies
 6. Xarxa de telecomunicacions

La urbanització de Gotmar pot dividir-se virtualment en diversos sectors en funció de la seva ubicació geogràfica i de l’estat de les seves infraestructures:

Urbanització Gotmar Fase 1

Inclou el triangle format pels carrers Cadernera (tram a l’est de la via de circumval·lació), Gavina i Falcó (via de circumval·lació) i pels carrers Gavina i Gorrió, situats ambdós dins el triangle descrit. Les seves infraestructures varen ser rehabilitades l’any 2011.

 • Tècnic Redactor: Miquel Amengual Buades, enginyer municipal
 • Pressupost licitació: 928.289,76€
 • Pressupost adjudicació: 830.371,89€
 • Termini d’execució: 24 setmanes (finalitzada el 2012)
 • Empresa adjudicatària: Construcciones Llabrés Feliu S. A.

Urbanització Gotmar Fase 2 

Inclou un conjunt de carrers compresos entre la carretera Pollença-Port i els carrers Cadernera i Falcó, situats tots ells a l’oest de la via de circumval·lació.

 • Tècnic Redactor: Alfonso Martin Pascual, enginyer industrial col. 645
 • Pressupost licitació: 1.199.039,98€
 • Pressupost adjudicació: 1.015.355,42€
 • Termini d’execució:16 setmanes (no iniciada).
 • Empresa adjudicatària: UTE ACSA Obras e Infrastructuras S.A. - Construcciones Llabrés Feliu SA

Anàlisi per a la supressió de barreres arquitectòniques al museu de pollença

 • Tècnic: Serveis Tècnics Municipals. Mireia S. Capllonch Cifre
 • Estudi: La intervenció que s’està analitzant és la supressió de barreres arquitectòniques del Museu, que implicarà diferents actuacions:
  • Col·locació d’un ascensor
  • Comunicació directe amb bany des del propi museu
  • Ubicació Direcció a la planta baixa del Museu.
  • Esquinzell accés al Claustre des del Museu.
  • Eliminar el petit desnivell existent en l’ accés principal.

Projecte Edifici Montision

El Projecte tracta de les obres de rehabilitació, reforma i consolidació estructural de l'edifici municipal de Montision del SXVIII, edifici catalogat pel PGOU de Pollença. La rehabilitació abasta les obres de sanejament de forjats, nuclis de escales, paviments, paraments verticals, sostres, fusteries, dotació d'instal·lació elèctrica, climatització, telecomunicacions i prevenció de

incendis de l’edifici, aire especial atenció a la rehabilitació de l'escala de l'edifici Gòtica.

També s’ha habilitat el pati de l'edifici, per donar-li un ús públic i institucional en connectar-lo amb planta noble de l’Ajuntament i amb l’escalonada del Calvari.

Projecte de rehabilitació dels arcs del claustre de Sant Domingo

Amb la voluntat de conservar un element que forma part del patrimoni del municipi s’ha projectat la rehabilitació dels arcs i les columnes que hi ha al claustre que amb el pas del temps s’han anat degradant.

La intervenció que es va dur a terme en els arcs del claustre de Sant Domingo pot esser considerada bàsicament com obres de manteniment. Val a dir que totes les intervencions portades a terme als arcs s'han realitzat previ consens amb l'arquitecte municipal i les tècniques de la Direcció Insular de Patrimoni Històric.

 • Projectista: Javier Oliver – STM
 • Empresa contractista: Refoart SL
 • Pressupost obra: 35.991,00€
 • Dates d’execució: 22.04.13 – 28.06.13

Projecte de rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença

Alguns trams de diversos carrers de Pollença i del Port de Pollença es trobaven en molt mal estat i per tal de millorar la seguretat vial i l’estètica de les zones afectades es va procedir a la rehabilitació i millora del paviment d’aquests carrers.

La rehabilitació del paviment asfàltic s’ha duit a terme en els següents carrers del municipi de Pollença:

 1. Roger de Flor, en el tram comprès entre els carrers Joan XXIII i Méndez Nuñez.
 2. Vicenç Buades, en el tram comprès entre el carrer Xaloc i el carrer Méndez Nuñez.
 3. Tramuntana, en el tram comprès entre el carrer Mestre Albertí i la plaça Miquel Capllonch.
 4. Pere Melià, entre la carretera de Formentor i el carrer Roger de Flor.
 5. Metge Llopis, en el tram comprès entre els carrers Méndez Nuñez i Pere Melià.
 6. Mestral, a la zona de l’encreuament amb LLebeig.
 7. Guillem Cifre de Colonya, en tota la seva extensió.
 8. Dones de Can Sales.
 9. Cecili Metel, en el tram comprès entre els carrers Bisbe Desbach i Puig de Maria.
 10. Menéndez y Pelayo,
 11. Camila Peers, entre els carrers Guillem Cifre de Colonya i Joan Baptista Cabanillas.
 12. L'Hort Nou.
 • Tècnic redactor: Miquel Amengual Buades, enginyer municipal
 • Empresa adjudicatària: Amer e Hijos S. A.
 • Pressupost licitació: 269.089,88€
 • Pressupost adjudicació: 223.344,60€
 • Termini d’execució: 3 setmanes (finalitzada 2014)

Projecte d’adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de les habitacions de la Residència social Sant Domingo

Es projecta una reforma interior de les habitacions ubicades als antics porxos del claustre de Sant Domingo, suprimint les barreres arquitectòniques existents als banys i augmentant la inèrcia tèrmica de l’edifici.

Per febrer de 1990 l’arquitecte Miguel Borda Salsamendi va redactar el projecte bàsic i d’execució dels porxos de la residència de la tercera edat del convent de Sant Domingo. El projecte consistia en la rehabilitació i canvi d'ús dels porxos - magatzems municipals a habitacions amb bany propi. Els banys de les habitacions no compleixen el que estipula el Decret 110/2010 de supressió de barreres arquitectòniques i, a més, disposen d'una deficient ventilació. Els tancaments no tenen aïllament tèrmic ni acústic, i recentment s'han detectat taques d'humitat a la façana de l'edifici situada al carrer de Guillem Cifre de Colonya.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Pollença va decidir millorar la instal·lació municipal, per la qual cosa s’havien de solucionar els problemes descrits anteriorment, suprimir les barreres arquitectòniques adaptant els serveis higiènics de les habitacions, aïllar tèrmicament la façana confrontant amb el jardí interior i millor el funcionament intern de l'edifici.

 • Projectista: Martí Ballester Comas – STM’s
 • Empresa contractista: Construccions Mulet Campins S.L
 • Pressupost obra: 219.999,99€ (Iva inclòs)
 • Dates d’execució: 14.10.13 – 16.04.14

Projecte complementari de l'obra adequació de pistes esportives al Port de Pollença

Projecte

Projecte d'obra "Adequació i supressió de barreres arquitectòniques" del centre cultural Guillem Cifre de Colonya

Memòria Projecte

Projecte de construcció d'una nova habitació i un bany a l'edifici del Centre de dia - Residència

Projecte

Ampliació Centre de dia

Memòria

Projecte d'obra de "Rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de diverses zones del municipi de Pollença"

Memòria

Pressupost

EBS

Projecte d'obra de "Millora de les infraestructures urbanes dels carrers Temporal, Cala molins i Torrent de can Botana a la Cala Sant Vicenç, TM de Pollença - Fase I"

Plànols i Projecte

BOIB aprovació definitiva