La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus

Sessions ordinàries 2on divendres de cada mes. Les sessions no són públiques.

Funcions

1. Els portaveus dels grups polítics, presidits pel president o la presidenta de la corporació, poden constituir la junta de portaveus, que tindrà les funcions següents:

a) Accedir a les informacions que la presidència els proporcioni per tal de difondre-les entre els membres del seu grup.

b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb la seva participació en els debats corporatius.

c) Consensuar el règim dels debats en sessions determinades.

2. La junta de portaveus té sempre caràcter deliberant i en les seves sessions no s'adoptaran acords ni resolucions amb força d'obligar davant terceres persones.


Source URL: https://ajpollenca.net/node/2133