Convocatòria per a la concessió d'autoritzacions per a la venda ambulant al mercat de Pollença i Port de Pollença

Publicat el

Vista la resolució de la renovació anual 2023 de les autoritzacions municipals per a l’exercici de l’activitat de venda ambulant al mercat setmanal de Pollença i Port de Pollença, havent-se resolt mitjançant Resolució de Batlia de data 29 de febrer de 2024 vist que, de conformitat amb el disposat a l’article 12 de l’ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença (BOIB núm. 167/2009, de 17 de novembre) Un cop realitzada la renovació anual ordinària, s’hi ha vacants es procedirà a l’obertura del termini per a la presentació de noves sol·licituds per tal d'adjudicar aquestes vacants. Fetes les comprovacions per part de l’encarregat/placer del mercat de Pollença i Port de Pollença i els serveis auxiliars administratius del departament de Mercats, respecte als llocs vacants existents.

Podeu fer les sol·licituds per Seu Electrònica.

Al final d'aquesta Notícia i a la secció de Fires i Mercats del web teniu la Sol·licitud en paper que podeu presentar a les OACs així com els plànols dels llocs vacants.