Art Gòtic

L’estil gòtic fou l’estil de la Corona d’Aragó de la qual Mallorca formà part. El gòtic coincidí amb un període esplendorós de la història de Mallorca, quan aquesta era el punt neuràlgic del comerç internacional de la Mediterrània occidental. Per això les obres de què disposam en el Museu de Pollença són d’una notable qualitat.

Aquest conjunt de retaules prové de diferents esglésies pollencines: la capella del Roser Vell, l’església parroquial i l’església del Puig de Maria. De la capella del Roser Vell, a Pollença, són els retaules de Sant Bernardí, de Sant Nicolau i de la Deposició del Senyor, pagats per la Universitat de Pollença (avui Ajuntament).

Distingir entre els retaules que pertanyeren a l’església parroquial i al Puig de Maria és un treball difícil perquè tots els retaules han estat desplaçats al llarg de la història. A finals del segle XIX l’art medieval fou reivindicat i algunes obres foren restaurades. Hem de suposar que en aquestes obres de restauració es va condicionar l’església del Puig de Maria i els retaules de l’església parroquial de Pollença foren traslladats allà.

Si ens basem en alguns documents, els retaules del Puig foren desmuntats i traslladats a Palma durant el segle XVI, als voltants de 1591, quan el monestir fou tancat. Però per altra part també hi ha notícies que l’any 1591 els retaules seguien encara en el Puig. Actualment algunes obres es conserven a Palma, concretament al Convent de la Concepció.

Anys després, als seixanta, tres retaules foren restaurats i exposats a la Llonja de Palma durant anys, fins que tornaren al Convent de Sant Domingo de Pollença.